Fylkesmannen sa ja til Øyfisk-lokalitet i Andøy

Fylkesmannen i Nordland har innvilget utslippstillatelse til Øyfisks planlagte oppdrettslokalitet ved Svindalen i Sør-Andøy.

Skuffet: Gunnar Jarl Klo i Øyfisk AS er skuffet over at politikerne i Andøy ikke vil ha oppdrettsanlegg utenfor Svindalen. – Kommunens høringsinnspill er ganske klart, så vi vil ikke kjempe imot, sier han. Arkivfoto: Erik Jensen 

Andøy

Øksnesselskapet har fått tillatelse til en lokalitet på 3.184 tonn matfisk på vestsiden Andøya. Andøy har i dag ingen oppdrettslokaliteter.


Oppdrettsfirmaet Øyfisk AS fra Øksnes:

– Ingen saklig grunn til å si nei til oppdrett

Øyfisk AS mener høringsinnspillene og medieomtale la føringer for debatten i kommunestyret før jul.

 

Det har kommet flere merknader til søknaden. Det gjelder for eksempel fra Andøy Fiskarlag og MDG. Fiskarlaget har klaget fordi de mener et oppdrettsanlegg vil kunne påvirke gyting. MDG peker på forurensing.

Fylkesmannen mener imidlertid at det er lav risiko for forringelse av naturen som følge av at Øyfisk får lov å etablere en lokalitet.

– Fylkesmannen vurderer at omsøkt lokalitet er egnet for denne typen akvakultur, men bemerker at naturlig forhøyede nivåer av organisk materiale samt tilfeller av lukt/misfarging av sedimentet tyder på at bæreevnen er noe begrenset, heter det i vedtaket.

Hensynet til villfisks gyting kommenteres slik:

– Et eventuelt gyteområde for pelagisk gytende fisk vil etter vår vurdering kun påvirkes i begrenset grad som følge av forurensning fra anlegget. Vi viser likevel til vår vurdering av naturmangfold i uttalelse til Nordland fylkeskommune og Mattilsynet, der vi er kritiske til etableringen forutsatt at opplysning om gyteområde/beite- og oppvekstområde medfører riktighet.

Fylkesmannen er bare en av flere sektormyndigheter som skal uttale seg før Nordland fylkeskommune kan fatte endelig vedtak i saken.

Andøypolitikerne har sagt nei til etableringen.


Øyfisk fikk tilbud fra en annen kommune etter Andøys oppdretts-nei:

Et klart flertall i kommunestyret vedtok å være negative til Øyfisk AS sin søknad om å etablere et oppdrettsanlegg i Andøy. – Vi har fått tilbud fra andre etter vedtaket, sier Gunnar Jarl Klo, som er daglig leder i Øyfisk AS.

.