Nærings- og fiskeridepartementet om Spaceport:

– Kan ikke ha en rolle i den kommunale planprosessen

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for både norsk romvirksomhet og norsk fiskerinæring. Departementet vil imidlertid ikke engasjere seg i planprosessen rundt Andøya Spaceport.

Andøya Spaceport: I sin høringsuttalelse til det utsendte reguleringsforslaget for Andøya Spaceport, gir Statens vegvesen sin turistvegseksjon klar beskjed om at en realisering av planene vil bety at Nasjonal turistvei Andøy blir lagt ned. Illustrasjon: ASC 

Andøy

Både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet mener at konsekvensene av satellittoppskyting fra Andøya er for dårlig utredet med tanke på fiskerinæringen.


Fiskeridirektoratet positiv til Spaceport, men påpeker mangelfull utredning

Fiskeridirektoratet er positiv til felles bruk av havområdene utenfor Andøya. Men direktoratet mener at utredningen som er laget om fiskerinæringen er mangelfull. Nå vil direktoratet delta i det videre koordineringsarbeidet i saken.


Man er bekymret både for rakettsøppel på havbunnen og at fiskerne må forlate fiskefelt når oppskyting skal skje.

Norges Fiskarlag anmodet derfor til et møte mellom fiskarlaget, Andøya Spaceport AS, Andøy kommune og Nærings- og fiskeridepartementet. Det vil ikke departementet være med på, i hvert fall ikke nå.


Norges Fiskarlag med kritikk av satellittbase-utredningen

Norges Fiskarlag mener konsekvensene av den planlagte satellittbasen for fiskerinæringen er sterkt undervurdert. Fiskarlaget ber derfor om en rekke avbøtende tiltak. Blant annet vil Fiskarlaget atoppskytingene skal skje om natta.


– Planprosessen for Børvågen er et forhold mellom Andøya Space Center, Andøy kommune og de ulike aktørene som vil berøres av Andøya Spaceport. Det er Andøy kommune som er ansvarlig for prosessen, som må vekte ulike interesser opp mot hverandre og vurdere hvilke avbøtende tiltak som vil være tilstrekkelige. Andøy kommunes vedtak i saken kan påklages til fylkesmannen i Nordland. Nærings- og fiskeridepartementet kan ikke ha noen rolle i den kommunale planprosessen, hverken som eier av Andøya Space Center eller som ansvarlig for fiskeripolitikken i Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel på spørsmål fra VOL om man vil delta i et slikt møte som fiskarlaget ber om.