Må kutte dramatisk i Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har lagt frem en liste med dramatiske kuttforslag for å få kommunebudsjettet i balanse. Det kuttes blant annet stillinger i skole og barnehage. En barnehage foreslåes nedlagt i Sør-Andøy og det kan bli færre sykehjemsplasser.

kUTTER: Andøyrådmann Kirsten Lehne Pedersen foreslår dramatiske kutt for å få et budsjett i balanse i 2020.  Foto: Arkivfoto

Andøy

Lehne Pedersen beskriver årsaken til kuttene slik:

– Det konsekvensjusterte budsjettet for 2020 viser et omstillingsbehov på ca 12,7 mill kroner. Årsaker til fortsatt omstillingsbehov er blant annet ikke fullt ut forventet effekt av vedtatte omstillinger i 2019. Andre forhold som har økt omstillingsbehovet for 2020 er bl.a. realnedgang i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd), reduserte tilskudd, økt egenfinansiering av ressurskrevende tjenester, økte utgifter til barnevern, redusert tilskudd til bosetting flyktninger, nye tildelte tjenester innen pleie og omsorg og økte utgifter til renter og avdrag, skriver hun i saksdokumentene.


Det nye sykehjemmet kan bli forsinket

Det nye sykehjemmet i Andøy kan bli forsinket. Årsaken er at Byggmester Bengt Andersen AS i Alta har klaget på anbudsprosessen.


Rådmannen legger til grunn av driften av Andøy kommune vil koste drøye 342 millioner kroner i 2020.

Kuttlisten er lang og vil være vond for mange dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Noen av de mest dramatiske kuttene ser du i faktaboksen under.


Dette er kuttlista

Kuttlisten er lang og vil være vond for mange dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Her er et utdrag av de mest dramatiske kutt- og reduksjonsforslagene:

Kulturmidler kuttes (50.000 kroner)

Kutt av støtte til Andøy næringsforening (150.000 kroner i 2020)

To lærerstillinger voksenopplæring (884.000 kroner i 2020)

Tilskudd Andøy Reiseliv (175.000 kroner)

Kutt av støtte til hall-leie barn og unge (100.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Andenes skole (381.000 kroner)

2,3 årsverk assistenter Andenes skole (467.000 kroner)

Redusert vikarbruk Andenes skole (390.000 kroner)

To lærerstillinger Andenes skole (541.000 kroner i 2020)

Vakant stilling Andenes skole (407.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Risøyhamn skole (60.000 kroner)

Reduksjon 1,5 assistentstilling Risøyhamn skole (328.000 kroner)

2,1 lærerstillinger Risøyhamn skole (561.000 kroner)

Vikarer Risøyhamn skole (256.000 kroner)

Endret barnehagestruktur i Sør Andøy

3,5 barnehagestillinger i Sør-Andøy (760.000 kroner i 2020)

Sommerstengte barnehager (200.000 kroner)

Reduksjon antall lærlingplasser i barnehagene (156.000 kroner)

Reduksjon kommunepsykolog (137.000 kroner)

Kutt av turnusfysioterapeut (274.000 kroner)

Reduksjon bemanning Risøyhamn legekontor (262.000 kroner)

Reduksjon helsestasjon (280.000 kroner)

Reduksjon fra 28 til 24 sykehjemsplasser (845.000 kroner i 2020)

Reduksjon sykefravær (318.000 kroner)

Stillingsreduksjon Torvhågveien (439.000 kroner)

Reduksjon tilskudd frivilligsentral (142.000 kroner)

Vakant stilling brannvesen (658.000 kroner)

Stengte bassenger januar til og med juli (600.000 kroner)

Reduksjon vedlikehold av bygninger (150.000 kroner)

Slukking av enkelte gatelyskretser (100.000 kroner)

Reduksjon Kirkelig fellesråd (200.000 kroner)


Ingen nye tiltak

Rådmannen har ikke funnet plass til noen ny tiltak.


Andøy bekymret når staten tvinger havne-vedlikeholdet over på fylket

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for 323 fiskerihavner i Norge. I Andøy frykter man det betyr store konsekvenser og dårlig vedlikehold.


– Det er ikke lagt inn noen nye tiltak som øker driftsutgiftene. Selv om behovet er til stede, har rådmannen ikke funnet rom for noen nye tiltak, skriver Lehne Pedersen i saksfremlegget.

Øker husleie

Beboere i omsorgsboligene ved Andenes helsesenter og Leiteveien får økt husleien ekstraordinært med 300 kroner per måned.

For Andenes helsesenter begrunnes økningen med anskaffelse av trådløst nettverk. For Leiteveien er begrunnelsen er at beboerne nå slipper å dekke utskiftning av inventar og hvitevarer.

Eiendomsskatt og flyktninger

Rådmannen konkluderer med at Andøy kommune både er avhengig av eiendomsskatt og bosetting av flyktninger.


«Overliggerne» kan koste Andøy kommune to millioner ekstra i år

Så langt i år har utskriftsklare pasienter fra sykehuset kostet 1.694.160 millioner kroner. Enhetsleder Aud Sellevold anslår at det fort kan koste minst to millioner ved årets slutt.


– For Andøy kommune vil framtidig bosetting av flyktninger ha stor økonomisk betydning. Dette gjelder både i forhold til direkte tilskudd, tilskudd knyttet til befolkning (antall og demografi), og til den mottaksorganisasjonen vi har etablert, skriver rådmannen.

Når det gjelder eiendomsskatt legger rådmannen til grunn at maksimalsatsen blir redusert til 4 promille fra og med 2021.

– KREVENDE: Ordfører Knut Nordmo (Sp) sier at Andøy er i en krevende situasjon.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

– Krevende

– Vi må gå inn i dette og se om det er mulig å gjøre noen grep. Det er en krevende situasjon og en krevende jobb som skal gjøres. Dette er alvor kort og godt, sier ordfører Knut Nordmo.

Han tror situasjonen kan endre seg, men at det vil ta litt tid.

– Jeg har tro på bedring dersom vi får landet noen av prosjektene det jobbes med. Men det blir verre før det blir bedre. Vi må prøve å gjøre den overgangen best mulig og ikke gjøre større kutt enn det vi må for å komme gjennom det, sier Nordmo.