Nordmos vindkraft-svar:

– Positivt for noen, negativt for andre

– Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på innbyggerne i de berørte områdene, spurte Kari Vik fra kommunestyrets talerstol. – Vi har ingen reell mulighet til å stoppe vindkraftkonsesjonen, svarte ordfører Knut Nordo.

SPØRSMÅL: Kari VIk lurte på hvordan Andøy kommune vil ivareta innbyggerne i bygdene som blir naboer til det planlagte vindkraftverket på Andmyran.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Vik benyttet seg av muligheten til å stille et såkalt innbyggerspørsmål til kommunestyret. Det er ordføreren som svarer på spørsmålet og det åpnes ikke for debatt om saken, siden spørsmålet ikke er endel av sakene kommunestyret skal behandle.VIk er motstander av det planlagte vindkraftanlegget på Andmyran. Hun pekte på at vindkraftplanene er en fare for bygdene som blir nærmeste nabo til anlegget.

– I bygdene Skarstein, Breivik, ramsa og nordligste del av Kvalnes har vi i dag et helsebringende nærmiljø. Disse godene er nå i fare, sa Vik.

Hun pekte videre på at Andøy kommune hadde satt noen premisser for vindkraftanlegget, men at disse ikke ble godtatt av staten, blant annet et krav om at vindmøllene skal plasseres 1.200 meter fra bebyggelsen.


Kun to kommunestyrepolitikere stilte på vindkraftmøte:

Det blåser opp til kraftig motvind i Andøy

Av de 40 deltakerne som søndag kveld deltok på Andøylistas vindkraftmøte, meldte 28 seg inn i den lokale motstandsorganisasjonen «Motvind Andøy».


Hun trakk også frem at eiendommene i de berørte bygdene blir verdiløse.

– 2-300 innbyggere ofres

– Dersom Andøy kommune går inn for at denne utbyggingen skal fullføres, vedtar de samtidig at en del av befolkningen skal ofres av hensyn til inntekt i form av eiendomsskatt. De vedtar at noen skal falle utenfor fellesskapets goder. De vedtar at om lag 2-300 innbyggere kan utsettes for planlagt helserisiko, sa Vik.


Åpne om vindkraftplaner

Prosjektleder Stephan Klepsland i Prime Capital inviterer til informasjonsmøte om det planlagte vindkraftverket på Andmyran sammen med prosjektteamet Norkraft.


Hun viste videre til at vindkraftanlegget stemmer dårlig med brosjyren fra Samskap som fremhever muligheten for det gode liv i Andøy og levende bygdesamfunn.

To spørsmål

– Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på innbyggerne i de berørte områdene? Det være seg helse og/eller økonomisk ruin, spurte Vik.

– Hvordan passer dette med kommunens fokus på turisme og naturopplevelser når de må reise forbi 7 km monsterturbiner og «spøkelsesbygder» før de når kommunesenteret, spurte hun videre.

– Må benytte muligheten til inntekter

Ordfører Knut Nordmo valgte å gi et samlet svar på de to spørsmålene.

Han trakk frem at Andøy kommune er i en krevende situasjon med negativ befolkningsutvikling og svak økonomi.


– Vi har vært tydelig på at vi må få noe igjen i lokalsamfunnet

Andøy kommune kan tape over to millioner kroner årlig i eiendomsskatt på vindkraftverket. Ordføreren håper på avtale som gir mer tilbake, men Prime Capital virker lunken til det.


– Dette handler om å benytte de mulighetene vi har til å få inntekter. Som alle tiltak, vil dette være positivt for noen og negativt for andre. Men samlet sett er dette positivt for Andøy-samfunnet. Også satsing på reiseliv har positive og negative konsekvenser, sa Nordmo.

Han viste videre til at Andøy kommunes rolle i denne saken er å bli hørt og sikre at alle har blitt hørt og at saken behandles utfra de lover og forskrifter som gjelder.

– Andøy kommune har ingen reell mulighet til å stoppe eller reversere konsesjonen og utbyggingen. Dette handler om sikre Andøysamfunnet et redelig vederlag. Det arbeides intenst med å skape arbeidsplasser som følge av den fornybare energien fra dette prosjektet, sa Nordmo.

Vik fikk muligheten til å gi en replikk til Nordmos svar.

– Dere må se helheten i denne saken og ikke bare enkelthetene, sa Vik.