Sortland måtte ut med 1,1 million:

Øksnes fikk ingen pasientbøter i fjor

Tall som VG har samlet viser at Øksnes ikke fikk bøter fra sykehusene på grunn av utskrivningsklare pasienter i fjor. Sortland måtte ut med 1,1 million kroner.

DAGBØTER: Kommunene i Vesterålen og Lødingen betalte i fjor 1,7 millioner kroner i dagbøter til sykehusene fordi man ikke klarte å ta i mot utskrivningsklare pasienter. 

Andøy

VG har kartlagt at norske kommuner måtte ut med 272 millioner kroner i 2018 fordi man ikke klarte å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.

Totalt siden 2012 har kommunene betalt 1,4 milliarder kroner i slike dagbøter.

Ser man på Vesterålen og Lødingen er det store forskjeller.

Andøy

I 2012 var Andøy verstingen med 300.000 kroner. Situasjonen hadde ikke endret seg særlig til 2018. Da betalte Andøy 341.784 kroner.


Tildelingskontoret:

– Situasjonen har vært vanskelig lenge

Leder Judith Johansen ved tildelingskontoret i Andøy kommune beklager at de ikke har mulighet å imøtekomme behovet for avlastningsplass.


Men situasjonen kan bli verre i 2019. Pleie og omsorg i Andøy ligger an til et merforbruk på 4,3 millioner kroner i 2019 målt mot budsjett. Per juni utgjorde utgifter til utskrivningsklare pasienter rundt 1 million kroner av merforbruket.

Sortland

I 2018 er Sortland kommunen med størst forbruk. I 2012 betalte Sortland 52.000 kroner i døgnbøter. I 2018 var dette økt til 1,1 million kroner.

Sortland er samtidig den kommunen i regionen som brukte minst per innbygger på helse og omsorg i 2018, med 19.908 kroner per innbygger.


Sortland med kraftig nedgang i antall liggedøgn på sykehus i mars

Etter at Sortland har tatt i bruk syv nye sykehjemsplasser og kjøper to korttidsplasser i Bø, har kommunen en kraftig nedgang i antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter, og ligger nå på normalen for mars måned.


Øksnes med 0

Hadsel måtte ut med 137.663 kroner i 2018, mens Lødingen måtte betale 100.046 kroner. Bø betalte beskjedne 9.494 kroner. Øksnes var den eneste kommunen med 0 kroner i dagbøter for utskrivningsklare pasienter.

Det er med andre ord de to minste kommunene i Vesterålen som best klarer å ta hånd om sine utskrivningsklare pasienter.

Tredobling

Ser man de seks kommunene under ett, har dagbøtene tredoblet seg fra 2012 til 2018. I 2012 var summen 504.000 kroner, mens den i 2018 var 1,7 millioner kroner.

Samhandlingsreform

Systemet med dagbøter kom som et resultat av samhandlingsreformen der sykehusene og kommunene skal samarbeide om å gi helsehjelp til syke.


Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer:

– Den fungerer bedre og bedre, svarer sykehuset

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer som den skal.


Målet var at pasientene skulle skrives ut raskere fra sykehusene og at kommunene deretter overtar ansvaret for å gi nødvendig hjelp.

Marit Hermansen er president i Den norske legeforening. Hun mener at tallene VG har avdekket er et utrykk for at det er for få senger i sykehusene og for lite kapasitet i kommunene.

– Det er mye som tyder på at bøtene for utskrivningsklare pasienter er et økonomisk virkemiddel som ikke fungerer. I stedet har det ført til uheldige økonomiske vridningseffekter og stor usikkerhet om dette er til pasientens beste, sier Hermansen til VG.