Budsjett ble vindkraftdebatt

– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran og vil kjempe mot til alt er bygget, sa Robert Svendsen (MDG). Budsjettdebatten i Andøy ble i stor grad en vindkraftdebatt.

BUDSJETT: Gruppelederne i kommunestyret diskuterer budsjettavstemningen. Siden Senterpartiet har flertall alene var det med andre ikke særlig spennende om hvilket forslag som ville bli vedtatt.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Senterpartiet la frem et budsjettforslag med endringer på 2,2 millioner sammenlignet med rådmannens budsjettforslag. Det fikk også støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet.


Berger Åse barnehage

Åse barnehage legges ikke ned slik rådmannen har foreslått. – Vi har Åse barnehage inne i vårt budsjett, sa Senterpartiets Lill Pettersen.


Fremskrittspartiets Halvar Rønneberg har utarbeidet et eget budsjettforslag, men valgte å ikke fremme det.

– Grunnlaget for forslaget forsvant når eiendomsskatten ikke ble redusert. Jeg vil derfor støtte Senterpartiets forslag, siden det har i seg mange av de tingene vi var opptatt av, sa Rønneberg.

VINDKRAFT: Budsjettdebatten i Andøy ble også en vindkraftdebatt. – Andmyran er et veldig, veldig dårlig prosjekt, og jeg vil ikke se vindmøller på myra, sa MDGs Robert Svendsen.  Foto: Jørn Aune

Høyres Matz Abrahamsen sa han at han ikke har vært med på Senterpartiets budsjettforslag, men at han ble tidlig informert om forslaget.


Andøy FrP vil kutte grovt i administrasjonen

Andøy FrP foreslår å kutte kostnadene i administrasjonen med 5,7 millioner kroner neste år.


Saken om Åse barnehage splittet opposisjonen og gjorde at Ap og MDG la frem et budsjettforslag med nedleggelse av Åse barnehage, mens SV la frem et nokså likt forslag men uten nedleggelse av Åse barnehage.

Vindkraft

Senterpartiet øker anslaget for inntekter fra det planlagte vindkraftverket på Andmyran med 500.000 kroner i 2021 og 1,7 millioner kroner i 2022 og 2023. Ap/MDG og SV har ikke regnet med inntekter fra vindkraftverket

– Jeg er redd for at vindkraftverket ikke blir realisert. Planen er ikke tatt til behandling og det blir ankebehandling. De har nå år på seg til å bygge, sa Kjell-Are Johansen.


Endrer taksering av eiendommer i Andøy:

Innfører ikke bunnfradrag for eiendomsskatt

Det var bare Fremskrittspartiets Halvar Rønneberg som ville innføre bunnfradrag for eiendomsskatten i Andøy. Politikerne i Andøy endrer derimot måten eiendommene skal takseres på.


– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran. Det er et veldig, veldig dårlig prosjekt, og jeg vil kjempe mot helt til alt står oppe. Jeg gir meg ikke selv om spaden står i jorda, sa Robert Svendsen (MDG).

– Vi har, slik jeg ser det, ingen mulighet til å stoppe vinkraftprosjeket. Det er NVE som avgjør. Vi forventer å få noe igjen dersom mølleparken blir utbygd. Vi har lagt til grunn en investering på 1,5 milliarder. Det vil gi oss 7 millioner kroner i eiendomsskatt. Dersom investeringen blir større, kan vi få opp mot 10 millioner i inntekter, sa ordfører Knut Nordmo.

Tiltak

Senterpartiet endrer på flere tiltak som rådmannen ville kutte.


Vil kutte sykefraværet med 20 prosent

Prosjektleder Thomas Seines har god tro på at Andøy kommunes sykefravær på ni prosent vil kunne kuttes med 20 prosent etter to år med prosjektet «Best på jobb».


• Bassengene blir bare sommerstengt og ikke i sju måneder. Man opprettholder 50.000 til kulturmidler, og beholder delvis tilskudd til Andøy næringsforening (100.000 kroner) og Andøy reiseliv (75.000 kroner).

• Man beholder sceneinstruktøren, 100.000 i tilskudd til barn/unge, 142.000 kroner til frivillig arbeid og 280.407 til 50 prosent stilling ved helsestasjonen.


Må kutte dramatisk i Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har lagt frem en liste med dramatiske kuttforslag for å få kommunebudsjettet i balanse. Det kuttes blant annet stillinger i skole og barnehage. En barnehage foreslåes nedlagt i Sør-Andøy og det kan bli færre sykehjemsplasser.


• Det er videre avklart at Åse barnehage ikke legges ned og at gatelysene ikke slukkes. Man beholder også en lærerresurs ved voksenopplæringen til 300.000 kroner.


Dette er kuttlista

Kuttlisten er lang og vil være vond for mange dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Her er et utdrag av de mest dramatiske kutt- og reduksjonsforslagene:

Kulturmidler kuttes (50.000 kroner)

Kutt av støtte til Andøy næringsforening (150.000 kroner i 2020)

To lærerstillinger voksenopplæring (884.000 kroner i 2020)

Tilskudd Andøy Reiseliv (175.000 kroner)

Kutt av støtte til hall-leie barn og unge (100.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Andenes skole (381.000 kroner)

2,3 årsverk assistenter Andenes skole (467.000 kroner)

Redusert vikarbruk Andenes skole (390.000 kroner)

To lærerstillinger Andenes skole (541.000 kroner i 2020)

Vakant stilling Andenes skole (407.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Risøyhamn skole (60.000 kroner)

Reduksjon 1,5 assistentstilling Risøyhamn skole (328.000 kroner)

2,1 lærerstillinger Risøyhamn skole (561.000 kroner)

Vikarer Risøyhamn skole (256.000 kroner)

Endret barnehagestruktur i Sør Andøy

3,5 barnehagestillinger i Sør-Andøy (760.000 kroner i 2020)

Sommerstengte barnehager (200.000 kroner)

Reduksjon antall lærlingplasser i barnehagene (156.000 kroner)

Reduksjon kommunepsykolog (137.000 kroner)

Kutt av turnusfysioterapeut (274.000 kroner)

Reduksjon bemanning Risøyhamn legekontor (262.000 kroner)

Reduksjon helsestasjon (280.000 kroner)

Reduksjon fra 28 til 24 sykehjemsplasser (845.000 kroner i 2020)

Reduksjon sykefravær (318.000 kroner)

Stillingsreduksjon Torvhågveien (439.000 kroner)

Reduksjon tilskudd frivilligsentral (142.000 kroner)

Vakant stilling brannvesen (658.000 kroner)

Stengte bassenger januar til og med juli (600.000 kroner)

Reduksjon vedlikehold av bygninger (150.000 kroner)

Slukking av enkelte gatelyskretser (100.000 kroner)

Reduksjon Kirkelig fellesråd (200.000 kroner)


• Innenfor landbruk vil man gi 80.000 i tilskudd til Midtre Hålogaland landbrukstjeneste og opprettholder 100.000 kroner til vedlikehold av ferister.

Inndekning

Dette skal også dekkes inn. Økte inntekter fra vindkraftverket er nevnt.

• Man forventer ytterligere 1 million kroner i redusert sykefravær i 2020 og 1,5 millioner kroner fra 2021. Men vil spare inn 100.000 i utbetaling til sosialhjelp.

• Man utsetter investeringer slik at man sparer 1 million kroner. Dette gjelder blant annet ny barnehage på Andenes som utsettes til 2021.

• Sp reduserer også avsetninger til disposisjonfond, forventer 500.000 kroner mer i aksjeutbytte og litt øk skatteinngang.

Opposisjonen

Ap, SV og MDG ville på sin side videreføre stilling stilling til rusarbeid, beholde bevilgning til demensteamet og opprette en egen stilling for å søke kommunale tilskudd til ulike prosjekter. De tre partiene vil også ha tilbake de kommunale utvalgene for å få flere personer engasjert i lokalpolitikken.

Kutt i administrasjon

Inndekningen skjer gjennom økt anslag for eiendomsskatt. Dette skal komme fra etableringer som Andfjord Salmon, Andøya Spaceport og The Whale.

Man vil i tillegg slå sammen stillingen som skolefaglig rådgiver og enhetsleder barnehage, redusere publikumstjenesten i Rådhuset og ta ut 500.000 kroner i økt aksjeutbytte.

Må utrede ledelsen

Kommunestyret valgte også å be rådmannen utrede effektivisering av kommunens ledelse og administrasjon innen 1. juni neste år.