Viktig lov for satellittoppskyting

Regjeringen har nå fått forslag til en ny romlov. Loven er viktig for planene om satellittoppskyting fra Andøya.
Andøy

Virksomheten på Andøya er årsaken til at Norge i det hele tatt har en romlov. Dagens romlov ble vedtatt i 1969 med bakgrunn i oppskyting av forskningsraketter fra det som da het Andøya rakettskytefelt.


Må endres dersom det skal bli satellittoppskyting fra Andøya

Utvalg skal lage ny romlov

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal lage forslag til en ny norsk romlov. Den skal erstatte dagens lov som ble laget i 1969.


– Den loven ble laget med bakgrunn i virksomheten ved Andøya Space Center, som startet i 1962. Den loven må nå moderniseres, blant annet for å avklare ansvarsforhold dersom det skjer ulykker. Det er Stortinget som må vedta en ny romlov, sa Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center til VOL i 2018.

– Romområdet er i en rivende utvikling, og vi må sørge for at Norge henger med. Nå får vi et godt grunnlag for fremtidens romlov, sier næringsminister Iselin Nybø om utredningen hun nå har fått fra romlovutvalget.


Håp om nye arbeidsplasser i Andøy:

Vurderer statens risiko i Andøya-prosjektet

Mandag 3. februar skal Norsk Romsenter levere sin rapport om Andøya Spaceport til Nærings- og fiskeridepartementet. Statens risiko ved etablering av en oppskytingsbase for små satellitter er et av spørsmålene som skal besvares.


Utvalget ble oppnevnt 15. januar 2019 og har vært ledet av Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo.

Utvalget har ellers vært bredt sammensatt av medlemmer fra akademia, Norsk romsenter, Luftfartstilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Åtte milliarder

I pressemeldingen fra regjeringen opplyses det at norsk romvirksomhet omsetter for åtte milliarder kroner året. 70 prosent av omsetningen kommer fra eksport.


Bikker 2021 før første satellittoppskyting ved Andøya Spacecenter:

– Finansiering blir tidligst avklart i revidert budsjett til våren

– Vi rekker ikke å skyte opp første satellitt høsten 2020, men har avklart med kunden at det er greit, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.


Regjeringen bevilger omlag 1,5 milliarder kroner over statsbudsjettet til romvirksomheten.

– Det skjer mye på området, og næringslivet trenger klare regler, sier Nybø.

Viktig for satellittoppskyting

Det arbeides med planer for å skyte opp små satellitter fra Andøya. Det forventes at regjeringen vil avklare finansieringen i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Prosjektet trenger penger, men også en ny romlov.


Slik blir Andøya Spaceport

Andøya Spacport vil gi 321 arbeidsplasser i anleggsfasen og inntil 350 når man begynner å skyte opp satellitter. Men det er også noen utfordringer, både når det gjelder støy, fiskeri og naturmangfold.


Den nye loven skal sikre ordninger som registrerer det som sendes opp i rommet, tilsyn med romaktiviteter og regler om erstatning ved ulykker.

– Når en satellitt faller ned er det noen som har ansvar for den, særlig hvis det fører til en ulykke, sier Nybø.

Loven skal blant annet gjøre operatørenes plikter, registrering, tilsyn, sanksjoner og erstatning mer tydelige, heter det i pressemeldingen.