Forsker på isfri rullebane på Evenes

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innrømmer nå at forholdene for Forsvarets fly ikke er optimale på Evenes. Han har derfor bedt Forsvarets forskningsinstitutt forske på nye metoder for å sikre isfri rullebane på Evenes.

FORSKE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bestilt forskning for å finne nye metoder som kan sikre isfri rullebane på Evenes.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Andøy

Både Senterpartiets Liv Signe Navarsete og Miljøpartiets Une Bastholm spurte forsvarsministeren om bruk av kjemikalier og sand på Evenes for å sikre god nok friksjon på rullebanen om vinteren.

– Kan statsråden bekrefte at fremdeles er Aviform og strøsand som er tenkt benyttet på Evenes, slik det legges opp til i KVU, og at det ikke finnes nye planer rundt avisingsmetode og kjemikaliebruk, skrev Bastholm (MDG) i sitt spørsmål til Bakke-Jensen.

SPØRSMÅL: Senterpartiets Liv Signe Navarsete og MDGs Une Aina Bastholm vil ha svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om bruk av sand og Aviform på Evenes.  Foto: Terje Heiestad/Peter Mydske

– Evenes har grunna si plassering nær sårbar natur eit lågt utsleppløyve av baneavisingskjemikaliar og forbod mot bruk av urea, det beste kjemikalet. I 2016/17, før militær aktivitet var lagt til Evenes, blei det likevel brukt 90.4 prosent av det tillate utsleppet. Korleis vil forsvarsministeren løyse dette problemet i høve Luftforsvaret sin aktivitet på Evenes flystasjon, spurte Navarsete (Sp)

På Evenes bruker man mekanisk fjerning av snø/is, det kjemiske stoffet Aviform og sand for å sikre god nok friksjon på rullebanen. De to siste metodene er ikke spesielt bra for Forsvarets fly. På Andøya bruker man også mekanisk fjerning og det kjemiske stoffet urea. Man bruker også mye mindre sand enn man gjør på Evenes.

Aviform skal forårsake økt korrosjon på Forsvarets fly, og Evenes må også holde seg innenfor en utslippstillatelse for dette stoffet.

Mer mekanisk rydding

Bakke-Jensen skriver at Avinor og Forsvaret skal gjøre tester for å se om økt mekanisk fjerning av snø/is vil kompensere for bortfall av sand og føre til mindre bruk av Aviform.

Forsker

Det kan imidlertid se ut som at Bakke-Jensen ikke helt stoler på at det vil føre frem. Han har nemlig bedt Forsvarets forskningsinstiutt forske på nye metoder for å sikre god nok friksjon på rullebanen på Evenes.

– FFI skal til dømes kartlegge alternative baneavisings-middel til Urea og Aviform og alternative løysingar til bruk av baneavisingsmiddel på dei operative flatene. Miljøeffekten av ulike løysingane skal vurderast, og det skal gjennomførast praktiske testar for å prøve ut dei alternativa som ut frå kartlegginga verker mest lovande. Det vil i arbeidet verta lagt vekt på å vurdere og eventuelt prøve ut løysingar som kan fungere på Evenes. FFI skal levere sin rapport til Forsvarsdepartementet medio 2021, skriver Bakke-Jensen i sitt svar.

Bakke-Jensen peker på at resultatet av FFIs forskning kan komme til nytte også ved andre flyplasser.