Kontrollutvalget skal se på Samskaps bruk av offentlighetsloven

Kontrollutvalget i Andøy skal gjennomgå omstillingsorganisasjonen Samskap praktisering av offentlighetsloven. Bare Høyres Matz Abrahamsen stemte mot.

ÅPENHET: Miljøpartiets Robert Svendsen mener omstillingsorganisasjonen Samskap er blitt for lukket og unntar for mye offentlighet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var Miljøpartiets Robert Svendsen som tok opp saken gjennom en interpellasjon.


Solsvik om åpenhet:

– Pålagt å gjøre vurderinger

– Samskap er pålagt vurdere om det er forhold som er underlagt lovbestemttaushet. sier Jonni Solsvik, som er styreleder i Samskap.


– I siste styremøte i SAMSKAP skjedde det en dreining i tidligere praksis. I hele 2019 var alle saker, unntatt en, ikke unntatt offentlighet. I det første styremøtet i 2020 var alle unntatt offentlighet. Som vara til styret ble jeg overrasket over denne endringen i praksis og stilte spørsmålstegn ved endringen, selve saksbehandlingen og avstemningen – da det ikke var gjort individuell saksbehandling og begrunnelse for unntak i saksfremstillingen, sa Svendsen fra kommunestyrets talerstol.

Interpellasjon

Det er to måter en kommunestyrerepresentant kan ta opp saker på. Den ene er gjennom et spørsmål. Da er det kun ordføreren og den som stiller spørsmålet som kan diskutere spørsmålet.

Den andre måten er gjennom en interpellasjon. Da kan hele kommunestyret delta i debatten, riktignok med ett innlegg hver og begrenset taletid.

– Folkevalgt organ

Ordfører Knut Nordmo svarte at styret i Samskap er et folkevalgt organ og dermed underlagt både kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

– Det betyr at både administrasjonen og styret må praktisere maksimal åpenhet i behandlingen av søknader i tråd med bestemmelsene i Kommuneloven, svarte Nordmo.

Han pekte videre på at det finnes unntak. Nordmo pekte på Samskap plikter å hindre at noen får kjennskap til noens personlige forhold eller opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drift- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår.

– Når det gjelder praktisering av disse reglene er det viktig at det utvikles prosedyrer som ivaretar hensynet til mest mulig åpenhet samtidig som reglene om lovbestemt taushetsplikt blir ivaretatt, sa Nordmo.

Han pekte på at dette kan være vanskelige vurderinger.

Forslag

Svendsen fremsatte et forslag om å la kontrollutvalget se på saken. Svendsen foreslo også at kontrollutvalget skal komme med anbefaling til Samskap om praktisering av offentlighet.

Debatt

Varaordfører Lill Pettersen (Sp) sa at også hun hadde merket seg endringen når det gjelder offentlighet.

– Kanskje det er for trygge dem som sitter med de gode ideene, sa Pettersen og sa at Senterpartiet ville ha et gruppemøte før avstemning.

Halvar Rønneberg (Frp) mente det var for lite kjent hva Samskap holder på med.

– Da blir det litt mindre hemmelighetskremmeri, sa Rønneberg som pekte på at kontrollutvalget ikke kan gi råd til Samskap.

– Kontrollutvalget svarer til kommunestyret. Det er i så fall kommunestyret som skal rådgi Samskap, sa Rønneberg.

Tillit

– Dette er et ufarlig forslag. Det er viktig overfor innbyggerne i Andøy at vi følger lover og regler, sa Kjell-Are Johansen (Ap).

– Dette er en merkelig diskusjon. Vi har akkurat valgt et nytt styre i Samskap. Jeg har full tiltro til at styret utøver rollen sin på en god måte, sa Høyres Matz Abrahamsen.

– Det var en merkverdig måte å fremstille forslaget fra Robert Svendsen på. Det er ikke mistillit mot styret i Samskap, repliserte Johansen.

Vedtak

Deretter fikk Senterpartiet sitt gruppemøte.

Avstemningen ga flertall for forslaget om å la kontrollutvalget gjennomgå praksis for Samskaps praktisering av offentlighet. Bare Høyres Matz Abrahamsen stemte mot.

Svendsen fikk imidlertid ikke flertall for forslaget om at kontrollutvalget skal komme med en anbefaling til Samskap. Her fikk forslaget fem stemmer.