Foreldregruppe med brev til representantene i kommunestyret:

«Det er ikke ungene i Åse barnehage som gjør at kommunen har millionoverskridelser»

Da ny informasjon har kommet til er dette en revidert versjon av det opprinnelige skrivet som ble sendt til kommunestyrepolitikerne 10. mai 2020

Kjemper: Foreldregruppa i Åse barnehage stiller både spørsmål ved rådmannens forslag om å legge ned bygdas barnehage og argumenterer for hvorfor de mener forslaget ikke er det beste for barna, bygda og Andøy i dette leserinnlegget. Arkivfoto: Tord Viken 

Det er ikke ungene i Åse barnehage som gjør at kommunen har millionoverskridelser

Foreldregruppa i Åse barnehage
Andøy

I forbindelse med rådmannens forslag om nedleggelse av Åse barnehage har vi noen innspill til saken.

1. For det første hva vil man spare?

Vi kommer stadig tilbake til spørsmålet, og får ikke regnestykket her til å gå opp. Rådmannen estimerer å spare 1,2 millioner på å legge ned Åse Barnehage fra høsten 2020. I formannskapsmøtet 4. mai, kunne vi høre om behov for diverse utbedringer, blant annet ventilasjonsanlegg i Dverberg barnehage, til en estimert pris på 1,5 millioner! Det sier seg selv at om barnehagen på Dverberg skal huse flere barn så kommer behovet for ventilasjonsanlegg til å bli prekært. Regnestykket går derfor ikke opp allerede her.

Det fremkom også at det er oppussingsbehov ved Åse barnehage, men da forskjellige mindre utbedringer med estimert pris på 500.000 kroner. Vi ser ikke for oss at prisen trenger å bli så høy og er villige til å gjøre det vi kan av oppussingen på dugnad for å spare kommunale midler. Vi har nylig satt opp flere nye lekeapparater, og har god dugnadsånd!

I desember var besparelsen rådmannen presenterte på 600.000 kroner og nå er den på 1,2 millioner uten utbedringsbehov tatt med i beregningen. Hvordan kan dette stemme?

2. Tilflytting og stedsutvikling

Bygda Åse har siden vedtaket i desember lokket til seg to barnefamilier, som har takket ja til plass i Åse barnehage. Det bør sees på som positivt for kommunen med økt bosetting og det gir økte tilskudd til kommunekassa. Det er også igangsatt et stedsutviklingsprosjekt og vi ønsker å få flere unge til å bosette seg i bygda. Status i dag er at det er flere som er interessert i hustomter for å bygge bolig. Om en nedleggelse blir realitet kan disse planene om tilbakeflytting fort bli reversert.

3. Arbeidsplasser og demografi

Det bør vektlegges at det bygges et nytt sykehjem på Åse, der flere har sin arbeidsplass her på sørøya. Vi mener dere må tenke på rekrutteringa av blant annet sykepleie- og helsefagarbeidere og fordelen ved å kunne tilby barnehageplass rett over veien til det nye sykehjemmet.

Demografisk sett bør det være en barnehage på Åse. Her bor det flest barnehagebarn og her er det mange arbeidsplasser. Vi forstår rett og slett ikke hvorfor Åse barnehage på død og liv må gå tapt? Argumentene er tynne. Besparelsene like så.

Tidligere år har det også gått barn fra Nordmela her i Åse barnehage, da det er kortest vei over Ånes. Flere fra Nordmela har også søkt plass i Åse barnehage, men fått 2.-valget og plass i Risøyhamn, ettersom Åse barnehage har vært fullsatt! Det betyr at Åse Barnehage også er det beste valget for unger fra flere andre bygder.

4. Splittelse av barnegruppa

Hvordan en eventuell fordeling skal foregå undres det også over. La oss si at flesteparten fra Åse ønsker seg til Risøyhamn barnehage, – vil det ikke da bli et like stort problem som i dag med tanke på personalressurser i Dverberg barnehage? Og om ungene fra Åse barnehage fyller Risøyhamn barnehage, så vil Risøyhamn bli fullsatt med 36 plasser og har da ikke plass til eventuelle tilflyttere midt i barnehageåret. Risøyhamn favner også Hinnøy-sida, og bør ha barnehageplass å tilby tilflyttere der.

Vi forstår at dere politikere må tenke tall og økonomi, men vi tar sjansen på å minne på om at det er barna som taper på dette. Å slå sammen til store avdelinger vil ikke gi ungene mer tid på fanget, bedre språkopplæring eller en mindre stressa hverdag. I tillegg må ungene splittes fra sine venner og sendes til hver sin kant.

4. Norge har vært nedstengt

På grunn av en pandemi, og i en forsiktig gjenåpning av samfunnet er barnegruppene delt mer opp. Dette får vi signaler fra barnehageansatte om at de ser barna trives godt med. Små barnegrupper gir trygghet, og trygghet skaper trivsel og læring. Regnestykket til enhetsleder om at bare man får slått sammen barnehagene vil det være lettere å gi tilpasset opplæring er vi ikke enig i. Det kan fort bli vanskeligere å følge opp, og vi er redd for det vil gå ut over de barna som har utfordringer med å forholde seg til store, nye barnegrupper. Pandemien kan også bli langvarig og små grupper og redusert åpningstid kan bli langvarig. Er det på dette tidspunktet klokt å vedta en nedleggelse av en full barnehage? Er det ikke mer fornuftig å vente?

5. Utredninger

Saken er for dårlig utredet til at kommunestyret kan ta kloke avgjørelser. Alle tallene er ikke klare, og vi mener grunnlaget for å ta en så viktig avgjørelse ikke er til stede. Om man avventer, kan enhetsleder få bedre tid på seg til å utrede flere forskjellige muligheter og hvilke behov det er for barnehage på sørøya. Det kan ses nærmere på å legge mer til rette for et tettere samarbeid mellom avdelingene enn det er i dag når det gjelder ressursbruk, vikarer og kursing.

Om man avventer, trenger kanskje ikke Dverberg barnehage å bli rustet opp, men man kan kanskje heller selge bygget og legge til rette for drift av kommunal familiebarnehage i et bedre egnet lokale om barnegrunnlaget er for lite for å ha en hel avdelingsbarnehage. Her vil vi utfordre kommunestyret, enhetsleder og rådmann til å se etter nye muligheter og løsninger som kan fungere godt for barn i alle tre bygder OG kommunens budsjett!

Hvis det allerede er gjort utredninger av alternative løsninger utover det som står i møteinnkallingen til formannskapet, er det viktig at dette presenteres slik at vi som ikke har innsyn i dette kan få en forståelse for hvorfor rådmannens forslag om nedlegging gang på gang antas å være det beste.

6. Budsjett

Vi synes det er tragisk å måtte kjempe for vår barnehage hver gang det er snakk om budsjettinnsparing og vil ikke at dette skal bli til en krangel mellom bygdene om hvem som har størst behov for barnehage. Tallene etter opptak taler for seg: Åse barnehage er populær. Vi har nå i flere omganger prøvd å få fram våre synspunkter og håper at vi også denne gangen blir tatt på alvor og blir hørt. Det er ikke ungene i Åse barnehage som gjør at kommunen har millionoverskridelser! Den lille besparelsen en nedleggelse vil gi, kan ikke måles opp mot hvor ødeleggende dette er for barna, bygda og fremtidig bosetting.

Vi håper dere folkevalgte, også denne gangen, tar kloke og fremtidsrettede valg som sikrer god barnehagedekning og et godt barnehagetilbud i hele kommunen. For å ha levende bygder og at det skal være attraktivt for tilflyttere å slå seg ned her på Åse, vil det være av stor betydning at vi har en barnehage i bygda.

Foreldregruppa i Åse barnehage anbefaler på det sterkeste videre drift av Åse barnehage.