365 millioner til Andøya Space Center

Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Men først må selskapet oppfylle en rekke vilkår.

Andøya Spaceport får 365 millioner kroner fra regjeringen.  Foto: Norconsult

Andøy

Vi oppdaterer

Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er et direkte tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner. Forslaget skal snart legges frem for Stortinget sammen med fase 3 av de økonomiske tiltakene i møte med koronautbruddet.

Alle skjær i sjøen er ikke ryddet av veien. Andøya Space Center må kunne dokumentere at egenkapitalen vil staten finansiell avkastning som tilsvarer den en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Dessuten må selskapet legge fram en plan som sikrer at andre næringer, for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.

– I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag, skriver regjeringen i en pressemelding Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

– Andøya Spaceport er et nyskapende prosjekt, som kan gi både arbeidsplasser på Andøya og interessante muligheter for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord, sier Nybø.

Beslutningen i regjeringen kommer dagen etter at Stortinget ga sin enstemmige tilslutning til prosjektet, som er forventet å gi svært mange arbeidsplasser i Andøy.

Regjeringspartiene, som har vurdert søknaden i over ett år, kaster seg på bølgen av gratulasjoner.

– Dette betyr utrolig mye for Andøya og Nordland. Andøya spaceport vil være med på å sikre kompetanse og kompetansearbeidsplasser i nord. Jeg vil fortsette å følge denne saken tett fremover, sier Margunn Ebbesen (H) i Næringskomiteen.

Hun representerer Høyre i Nordland.

– Dette er viktig for å bygge opp nye næringer og kompetansearbeidsplasser på et område med stort vekstpotensiale de kommende årene. Pr i dag mangler det en europeisk lokalitet for oppskyting av småsatellitter, og signalet som nå kommer fra regjeringen gjør at Norge ligger godt an til å vinne kappløpet om å bli først med å etablere oppskytingskapasitet, sier Steinar Reiten (KrF) i Næringskomiteen.

Venstre er også med på hyllesten.

– Realisering av dette prosjektet vil være svært viktig for kompetansearbeidsplasser i nord, teknologiutvikling i Norge og ikke minst en stadig voksende romfartsindustri, sier Andrè N. Skjelstad (V) i Næringskomiteen.

Oslo Economics ga i januar 2020 en samfunnsøkonomisk analyse av etableringen av Andøya Spaceport som viser at prosjektet vil få stor betydning lokalt på Andøya, og være et bidrag til omstilling og fornyelse lokalt

– Dersom betingelsene for finansieringen oppfylles raskt, vil anleggsarbeid kunne komme i gang i andre halvår 2020. Første oppskytning vil kunne finne sted i 2021 og basen vil være fullt operativ fra 2025, sier næringsministeren.

I anleggsfasen forventes det ifølge beregningene fra Samfunnsøkonomisk analyse at det sysselsettes 149 årsverk. Når basen er i full drift forventes det om lag 80 arbeidsplasser direkte tilknyttet basen.