Får ikke skyte grågås i naturreservater

Fylkesmannen sier nei til uttak av grågås i Skogvoll og Åholmen naturreservater.

avslag: Fylkesmannen sier nei til skyting av grågås i naturreservat. arkivfoto 

Andøy

Bakgrunnen for søknaden fra Norges Bondelag er et prosjekt i samarbeid med NINA og MiIjødirektoratet. De undersøker om det er mulig og forsvarlig å endre tidspunktene for jakttid for grågås i Lofoten og Vesterålen. Andøy kommune er en av forsøkskommunene.

Området har utfordringer med ulike arter av gjess hele vekstsesongen. Bondelaget ønsker å undersøke om jakten kan starte tidligere for i større grad å kunne utnytte jakt som konflikt- og skadeforebyggende tiltak. Bondelaget ønsker tillatelse til å felle opp til fem grågjess i hvert av reservatene.

Fylkesmannen begrunner avslaget med at naturreservatene har svært stor betydning for trekkende og mytende fugl i den perioden det søkes uttak av grågås. Derfor finner de ingen aktuell åpning for å gi dispensasjon for uttak etter verneforskriftene. Det er hjemmel for å gi dispensasjon på Skogvoll fra 1. – 23. september. I Åholmen er det kun hjemmel for å gi dispensasjon for å felle vilt som forårsaker vesentlig skade. Omsøkte tiltak er derfor i strid med verneformålene.