Uenighet om lakselus

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte i dag WWF Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver for å diskutere den alvorlige lusesituasjonen på store deler av kysten.

  Foto: Statsministerens kontor

Nyheter

- På dagens møte kom organisasjonene med nyttige innspill om problemet. Vi deler virkelighetsoppfatningen om at situasjonen på kysten er alvorlig og at problemet må løses sa fiskeri- og kystministeren etter møtet.- Min oppgave som statsråd er å gi Mattilsynet de virkemidler de trenger til å løse problemet. Det gjorde vi i august i år. Mattilsynet har forsikret meg om at de har de nødvendige virkemidlene, og at de vil ta dem i bruk. Hva som er riktig tiltak i de ulike områdene, må Mattilsynet som ansvarlig fagorgan selv vurdere i hvert enkelt tilfelle. Tiltakene spenner fra pålegg om avlusing til nedslakting og brakklegging. Det viktigste nå er at alle parter omsetter viljen til å handle mot et felles mål til handling, slik at luseproblemet løses, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Alle de miljøfaglige etatene (Matilsynet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Veterinærinstituttet) advarer mot mer oppdrettsfisk i sjøen, og flere tar nå til ordet for at det er nødvendig med en reduksjon av antallet oppdrettsfisk for å løse luseproblematikken, hevdes det fra WWF.

- Det er en klar dobbeltkommunikasjon fra ministeren her. På den ene siden lover ministeren å håndtere luseproblemet, samtidig som regjeringen på den andre siden tilrettelegger for økt vekst i næringen, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

WWF har sendt inn høringsinnspill til fiskeri- og kystdepartementet hvor WWF ber regjeringen og departementet om å stanse tilbudet til oppdrettsnæringen om å øke maksimal tillatt biomasse (MTB) på tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret med fem prosent. Hensyn til miljø og fiskehelse, samt økende behov for villfisk til fiskefôr, gjør det miljømessig uforsvarlig å øke veksten innen lakse- og ørretoppdrett, mener WWF.