Naturbaserte opplevelser

Vesterålen har utvilsomt en natur som er unik, noe vi til stadighet blir påminnet om gjennom internasjonale kåringer og reportasjer.

  Foto: Øystein Normann

- Nordnorsk natur kan by på mange eksklusive arenaer.

  Foto: Odd Rikard Olsen

Nyheter

Mange innovative aktører, særlig innen reiselivet, har sett en mulighet til å etablere næringsvirksomhet knyttet til naturbaserte opplevelser. Dette bidrar til å skape arbeidsplasser og sikre bosetning i distriktene, hvor de naturgitte godene som regel er lokalisert. Ei viktig årsak til denne utviklinga er at etterspørsel etter naturbaserte opplevelser har hatt ei merkbar økning de siste tiårene. Særlig gjelder dette innenfor nisjemarkedene. Surfing, kajakkpadling, fugletitting, fiske, vandring, fotosafari og sykling er noen av aktivitetene som etterspørres i det store globale market. Her kan nordnorsk natur kan by på mange eksklusive arenaer.

Dette medfører flere utfordringer. Den første er å utvikle nye produkter som kan gi inntekt av naturopplevelser som i utgangspunktet er gratis. Den andre er å nå ut med informasjon og så kommunisere med potensielle besøkende. Sist, men ikke minst, må det tilbys produkter som er konkurransedyktige i pris og kvalitet og skaper fornøyde gjester. Forskningsbasert kunnskap om marked og produkter vil være viktig i arbeidet med å møte disse utfordringene. I en storstilt satsing på reiselivet i Nord-Norge, har Norges forskningsråd finansiert forskningsprogrammet Opplevelser i Nord. Det skal gå over 5 år og består av 15 delprosjekt, utviklet i samarbeid mellom seks forskningsmiljøer i Bodø, Harstad, Tromsø og Alta. Målet er gjennom forskning å gi verdifulle bidrag til utviklingen av reiselivsnæringa i landsdelen.

Høgskolen i Harstad (HiH) har ansvaret for delprosjektet Naturbaserte opplevelser. Dette er en kundeundersøkelse som skal gi informasjon om hvor fornøyde kundene er med de naturbaserte fritidsaktivitetene som blir tilbudt.

Undersøkelsen skal i første omgang gjennomføres i regionen Sør-Troms og Vesterålen, og den vil gi oss mer kunnskap om de naturbaserte turistenes bakgrunn, holdninger, interesser og ønsker. Hvem er de, hvordan oppleves naturen, er miljøhensyn viktig og hvor tilfredse er de med produktene? Dette skal vi få mer kunnskap om ved hjelp av en spørreundersøkelse gjennomført i rundt 25 bedriftene som tilbyr naturbaserte opplevelser/aktiviteter. Undersøkelsen skal gjennomføres hver sommer i fem år, med oppstart i 2010.

De innsamlede data vil bli analysert hver høst, og resultatet blir meldt tilbake til bedriftene som deltar. Den forventede nytteverdien av prosjektet er på to nivå. Bedriftene vil få kartlagt kundenes tilfredshet med de naturbaserte tilbudene som bedriftene leverer, noe som blant annet vil gi grunnlag for produktutvikling samt bedre segmentering og markedsføring. Det vil også bli utarbeidet en årlig rapport på destinasjonsnivå. Her vil politikere, næringsselskap, destinasjonsselskap og Innovasjon Norge få tilgang på en kunnskapsdatabase som kan bidra til bedre markedsføring og planlegging av målretta tiltak for å utvikle og kvalitetssikre reiselivsnæringa. I HiHs delprosjekt inngår også finansieringa av ei stipendiatstilling som skal munne ut i en doktorgrad i 2014.

I Sør-Troms og Vesterålen består reiselivsnæringa av mange små aktører som leverer et bredt spekter av tilbud, særlig knyttet til naturbaserte opplevelser. Flertallet av reiselivsbedriftene er små, oftest med en tilsatt og begrensede økonomiske ressurser. En undersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at småskala reiselivsbedrifter i gjennomsnitt har to ansatte og 0,7 årsverk. Det er grunn til å anta at forholdene i vår region ikke avviker i særlig grad fra dette. Det betyr også at det er et behov for samarbeid, både horisontalt - innenfor samme nisje, og vertikalt med bedrifter som leverer ulike typer tilbud. Bedriftene i reiselivsnæringa leverer komplementære produkter og tjenester, noe som medfører at aktørene er gjensidig avhengige av hverandre. Samarbeid vil derfor være avgjørende for å kunne lykkes i et marked som for lengst er blitt internasjonalt.

Gjennom prosjektet Naturbaserte opplevelser åpnes det også for å utvikle et nettverk av småskala reiselivsbedrifter i regionen, på tvers av fylkesgrensen. Behovet for - og ønsket om et slikt samarbeid er dokumentert gjennom en spørreundersøkelse blant 36 reiselivsbedrifter i Sør-Troms og Vesterålen. Produktutvikling, nettverksforum, informasjonsutveksling og bedriftsutvikling fikk høgste prioritet i denne undersøkelsen. Det arbeides derfor med å samordne interesserte bedrifter og engasjere en nettverkskoordinator. Det siste er avgjørende for å utvikle og opprettholde en effektiv organisering internt mellom bedriftene og eksternt mot destinasjonsselskap og andre offentlige organisasjoner. For Høgskolen i Harstad vil etableringa av et større nettverk av reiselivsbedrifter forenkle kontakten og samarbeidet med reiselivsnæringa i regionen.