Vil ha toppvei

Aksjonsgruppa for utbedring av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua vil at veien skal prioriteres på topp i samferdselsplanen for Vesterålen.
Aksjonsgruppa for utbedring av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua

Aksjonsgruppa, som består av representanter fra lag og foreninger fra Strand, Liland/Maurnes, Reinsnes, Forfjord/Medby/Fornes og Strandlandet.

Nyheter

Aksjonsgruppa for utbedring av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua skriver i at brev til Vesterålen Regionråd at de har henvendt seg til Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen med krav om utbedring og vedlikehold av veien mellom Sortlandsbrua og Andøybrua.

God infrastruktur

- Vi ber Vesterålenregionråd prioritere Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybrua på topp i samferdselsplanen for Vesterålen. Vi vil i den sammenheng peke på at skal regionen Vesterålen utvikle seg positivt i framtida, med hensyn til næringsvilkår og bosetting, er det nødvendig med god infrastruktur også i form av akseptable veier. Særlig med hensyn til bosettinga er veistandarden innad i regionen minst like viktig som standarden på veiene til/fra regionen, skriver aksjonsgruppa.

Gruppen forventer at Vesterålen regionråd, samt Andøy og Sortland kommuner, engasjerer seg for en rask utbedring av veien. De forventer også engasjement i forhold til nødvendige strakstiltak for å bedre trafikkforholdene, samt hindre ulykker, fram til utbedringen iverksettes.

Folkemøte

22. april i år avholdt aksjonsgruppa et folkemøte. På bakgrunn av det som framkom i dette møtet anmoder aksjonsgruppa Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen om følgende, i forhold til utbyggingav veien:

1. Starte planarbeidet med sikte på utbygging av Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybrua umiddelbart, slik at utbyggingsarbeidet kan startes så snart som mulig. Vi forutsetterat utbygging av veien prioriteres slik at arbeidet kan starte senest i 2014, og at veien gis en akseptabel standard, inkludert så stor bredde at det kan etableres midtstripe.

Videre forutsetter vi at våre anbefalinger, slik de ble beskrevet på folkemøtet, betraktes som innspill til planarbeidet. I den grad det ikke planlegges alternative veitraseer, for eksempel i Liland-Maumesområdet, forutsetter vi at eksisterende traseer utbygges.

2. Inntil Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybruae r utbygd må hele strekningen, unntatt strekningene fra Kvalsaukbrua til Hognfjordkryss og fra Lovik kryss til Andøybrua, skiltes med fareskilt for svake veikanter jf. blant annet uttalelser i folkemøtet fra yrkessjåfører.

De delene av veien som har en bredde på under 5,5 meter må skiltes med fareskilt for smalere vei. Hele strekningen må nedjusteres fra ti til åtte tonns akseltrykk, jf. uttalelse i folkemøtet fra distriktsvegsjefen om at akseltrykket ble oppjustert kun fordi det skulle samsvare med tillatt akseltrykk på Sortlandsbrua, Andøybrua og daværende Rv. 82 på Andøya. En slik nedjustering anses nødvendig for å hindre at veien bryter totalt sammen, før den utbygges.

Vedlikehold av veien

Aksjonsgruppa anmoder også Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen om følgende, i forhold til nødvendig vedlikehold av veien før den utbygges:

1. Bevilge ekstraordinære midler til asfaltering av større deler av veien inneværende år. Ca. 5 km asfalt fra Sortlandsbrua til Kvalsaukbrua/Hognfjord anses ikke som tilstrekkelig. Store deler av den øvrige aktuelle strekningen er svært sporet og dermed å anse som ulykkesframkallende.

2. Inntil alle sporete deler av veistrekningener asfaltert må disse skiltes med fareskilt for sporet veibane og ujevn vei, eventuelt også med forbikjøringsforbud og påbudte eller anbefalte nedsatte fartsgrenser.

3. Etablere et tilstrekkelig antall busslommer, buss-skur og veilyspunkt for å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikkanter, herunder skolebarn. Det er særlig behov for slik etablering i områdene Liland-Reinsnes og Buksnes, samt andre plasser hvor skolebarn går på og av skolebusser. Trafikkforholdene på Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybruaer av en slik art at vi forventerat det iverksettes mer vedlikehold og planlegging av utbygging umiddelbart.

- Vi anser ikke ca. 5 km. asfalt, noen hundre meter fortau/gangvei på Maurnes og noen buss-skur og veilyspunkter som tilstrekkelige bidrag til forbedring av trafikkforholdene, skriver aksjonsgruppa.

Aksjonsgruppa har også laget et ni siders dokument som beskriver vedlikeholds- og utbyggingsbehov for veistrekningen. Det kan du laste ned under relaterte filer.