Kan bli bedre

Nordlandssykehuset Vesterålen Psykiatriske Senter må skjerpe rutinene.
Nyheter

Statens helsetilsyn gjennomførte i midten av september tilsyn ved Nordlandssykehuset Vesterålen Psykiatriske Senter. Tilsynet gjaldt behandling av voksne med psykiske lidelser ved avdeling VOP (voksenpsykiatrien) og døgnenheten på Stokmarknes. Det tilsynet undersøkte var rutinene for vurdering og prioritering av nye pasienter, samt utredning, behandling og oppfølging av disse pasientene. Tilsynet har innenfor behandlingsforløpet rettet oppmerksomheten mot brukermedvirkning, samarbeid - samhandling, tilgjengelighet og tiltak for å forebygge tvang. Tilsynet har avdekket ett avvik og gitt en merknad:

Mangel på struktur

Avviket som er notert er at virksomheten ikke har etablert et tilfredsstillende system som kvalitetssikrer utredning, behandling og dokumentasjon i pasientbehandlingen. Nærmere bestemt mener tilsynet at det blant annet er mangel på struktur i journalene, og det er ikke et system som sikrer at det føres fortløpende journal. Det er heller ikke systematisk innkomstnotat ved behandlingsstart.

Manglende kartlegging

Det er mangelfullt dokumentert i journalene hvilke vurderinger som gjøres og hvilke konklusjoner som trekkes på bakgrunn av iverksatt kartlegging. I journalene kan noen ganger være vanskelig å gjenfinne beslutningsgrunnlaget/kartlegging av pasientens symptomer som har ført frem til diagnosen. Det hevdes i tilsynet at det også er mangelfull ruskartlegging, og mangelfulle selvmordsrisikovurderinger. For øvrig heter det i tilsynsrapporten at mål og plan for behandlingen mangler ved VOP og døgnavdelingen. Individuelle planer brukes i liten grad. Det er ikke rutiner eller praksis som sikrer at epikriser skrives innen forsvarlig tid. Det er dårlig oversikt over ventetid, fristbrudd, antall henvisninger og avslag. Endelig er det manglende kjennskap til en del sentrale bestemmelser i helselovgivningen.

Behandling av henvisninger

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, mens merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Vesterålen DPS gir tilbud til de fem vesterålskommunene, med til sammen rundt 30. 000 innbyggere. Vesterålen DPS ledes av avdelingsoverlege som er psykiater. Vesterålen DPS består av voksenpsykiatrisk poliklinikk Stokmarknes (VOP), allmenpsykiatrisk avdeling Stokmarknes (STO), avdeling Andenes og avdeling Straume. Når det gjelder merknaden, så mener tilsynet at sykehuset har et forbedringspotensiale når det gjelder behandling av enkelte henvisninger.

Merknaden er bygget på følgende: Det gis ikke alltid tilbakemelding til henvisende instans og pasient om rettighetsstatus og frist for behandling etter vurderingssamtaler. Pasienter som ble innkalt til vurderingssamtale fikk ofte ikke noe rettighetsstatus, og dermed ingen frist.

Om styringssystemet

- På bakgrunn av de funn som er presentert ovenfor, er det tilsynets oppfatning at Helseforetaket i liten grad har etablert systematisk gjennomgang av virksomheten for å avdekke svikt og sikre at nødvendige prosedyrer fungerer som forutsatt. Risikovurderinger og avviksmeldinger knyttet til risiko for brudd på helselovgivningen brukes ikke systematisk i virksomheten, heter det i rapporten.