Sykdomskunnskap

1,85 millioner kroner skal brukes til å forske på fiskehelse.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Hensikten med forskningsprosjektet Nordscreen er å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for spredning av smitte og sykdom i oppdrettsanlegg.

Ved å følge anlegg med risiko for utbrudd av sykdom, vil prosjektet samle erfaringsdata for utvikling av sykdom innad i anlegg, samt spredning til villfisk og til naboanlegg.

- Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne treffe presise og effektive tiltak for å hindre spredning av sykdom. Derfor går vi inn med et såpass betydelig beløp, sier næringsråd Arve Knutsen til nfk.no.

Sammen om bedre fiskehelse

Prosjekteier er Universitetet i Nordland (UiN) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, med Labora AS og flere oppdrettselskaper som prosjektpartnere. Prosjektet vil bidra til å bygge opp spisskompetanse i Nordland på smitte og forebyggende tiltak ved oppdrett av fisk. Prosjektet vil videre bidra til å samordne og styrke kompetansen som i dag er fordelt mellom ulike fiskehelsetjenester og forskningsmiljøet ved Høgskolen i Bodø. Kunnskap som genereres gjennom prosjektet vil bli tilført oppdrettsbedriftene og fiskehelseteamet ved UiN vil kunne bidra med konkret rådgiving innen fiskehelse og sykdomsspredning overfor oppdrettsnæringa i Nordland.

Vil formidle resultater

Fylkesråd Knutsen vurderer prosjektet som svært viktig for oppdrettsnæringa og for styrking av det faglige miljøet som skal ivareta sykdomsforebygging og fiskehelsetjenester i fylket.

- For å sikre at resultatene formidles på en god måte, bør prosjekteier utarbeide system for kunnskapsformidling og kompetansespredning, påpeker Knutsen.

Alvorlige fiskesykdommer påfører norsk oppdrettsnæring omfattende tap hvert år. Dette gjelder også for Nordland, til tross for at næringen i vårt fylke har hatt færre alvorlige tilfeller av sykdom enn mange andre regioner.

- Målet er å begrense spredning av sykdomsorganismer framfor å bekjempe sykdomsutbrudd når fisken først er blitt smittet av sykdomsfremkallende organismer, sier Knutsen.

Koster én milliard i året

Hvert år forårsaker sykdom og sykdomsutbrudd til at norsk oppdrettsnæring påføres økonomisk tap på over 1 mrd kroner. Omkostningene som følge av sykdom har blitt redusert, men det er fortsatt et betydelig potensial for å redusere tap som følge av sykdom. De mest alvorlige sykdomstilfellene i laksenæringen skyldes virus, så som Pancreas Disease (PD) og Infeksiøs lakseanemi (ILA). Mens man på nittitallet utviklet vaksiner og fikk god beskyttelse mot bakteriesykdommer, har det vist seg svært vanskelig å lage effektive vaksiner mot de mest alvorlige virussykdommene.