Bygger busslommer

Statens vegvesen planlegger å bygge busslommer i området Liland og Maurnes i Sortland.
Nyheter

I et høringsbrev fra Statens vegvesen kommer det frem at man nå planlegger å bygge ensidige busslommer langs fylkesvei 82 ved Liland og Maurnes. Det planlegges også fortau ved busslommen.

Dette er regnet som strakstiltak, på grunn av trafikksikkerhetsvurderinger som er gjort. Det er imidlertid nødvendig med klarering i forhold til landbruk og kulturminner. Det er derfor nødvendig med raske tilbakemeldinger.

Statens vegvesen har under oppstart et reguleringsplanarbeid for etablering av gang- og sykkelveg, samt breddeutvidelse på strekningen fra Hognfjorden til Maurnes. Planarbeidet vil ta hensyn til etablering av busslommene.