Får friske omstillingsmillioner

Øksnes og Bø får friske omstillingsmillioner fra Nordland fylkeskommune.
Bakgrunn

I 2006 fikk kommunene Bø og Øksnes innvilget felles omstillingsstatus i inntil 3 år. Etter en evaluering av det pågående omstillingsarbeidet fikk de innvilget felles status som omstillingsområde i inntil 3 nye år, regnet fra 2010.

Omstillings- og nyskapingsarbeid er en ekstraordinær innsats på inntil 6 års varighet i områder med ensidig næringsgrunnlag og som står overfor særskilte store omstillings- og nyskapingsoppgaver.

Bø og Øksnes ble innvilget felles omstillingsstatus på bakgrunn av problemer innen fiskeri/fiskeindustri, med tap av arbeidsplasser og befolkningsnedgang som konsekvens. I dette bildet inngår også konkursen ved Myre Fiskeindustri AS. Til tross for dette fremstår kommunene fortsatt som betydelige fiskerikommuner i en regional og nasjonal sammenheng. Kommunene har et betydelig utviklingspotensiale innen fiskeri, havbruk, reiseliv og tilknyttede virksomheter.Nyheter

Nordland fylkeskommune har nå godkjent handlingsplanen for 2011 for omstillingsarbeidet i kommunene Bø og Øksnes og innvilger tilskudd på 4,5 millioner kroner til gjennomføring av handlingsplanen for omstillingsarbeid. Omstillingsmidlene skal anvendes i henhold til godkjent strategiplan for 2010-2012, samt handlingsplanen for 2011.Nordland Fylkeskommunes andel utgjør 75 % av bevilgningsgrunnlaget som er på 6 millioner kroner.- Omstillingsmidlene skal primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og være et supplement til ordinære virkemidler, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.Nordland fylkeskommune forventer at omstillingsorganisasjonen BØKS AS har et velfungerende operativt organ til å forvalte omstillingsmidlene og at omstillingsprogrammet fokuserer på involvering av næringsliv og befolkning, samt på synliggjøring av framdrift og resultater av arbeidet.Oppnådde resultater bør danne grunnlag for å skape ytterligere kraft i det videre arbeidet for næringsutvikling i kommunene Bø og Øksnes.- Det må igangsettes en prosess for å avklare hvordan kommunene skal ivareta omstillingskompetansen etter at omstillingsperioden er over, sier Knutsen.- Omstillingsarbeidet i Bø og Øksnes kan dokumentere gode resultater i forhold til å nå programmets egenmålsetting om å bidra til å etablere 125 arbeidsplasser i løpet av hele omstillingsperioden. BØKS AS har i stor grad nådd ut til viktige deler av næringslivet og porteføljen viser at prosjekter som har mottatt støtte fra BØKS har utløst betydelige investeringsmidler, sier næringsråden.- BØKS AS må sikre en bred prosess for vurdering av hvordan omstillingsarbeidet skal avsluttes. I en slik prosess, må det også vurderes hvordan man skal ta vare på den opparbeidede kompetansen som er utviklet gjennom omstillingsperioden. Det er viktig at eierkommunene og næringslivet engasjerer seg og involveres grundig i dette arbeidet.- Det skal være godt å bo, leve og arbeide i Bø og Øksnes, sier Knutsen.Bø kommune varsler at de ønsker seg en endring i organisering og drift av omstillingsarbeidet i kommunen. Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil ta dette opp med Nordland fylkeskommune. Alle politiske partier i Bø kommune og øvrige eiere skal være med på møtet hvor hensikten er å se på hvordan man kan gjøre Bøks enda bedre, og hvordan jobbe videre når tiden med Bøks er over.