Slår psykiatri-alarm

Sykehusledelsen vil fjerne samtlige døgnplasser Vesterålen distriktspsykiatriske senter Andenes, og stenge tilbudet på Straume i helgene.
Nyheter

Forslaget kommer etter ønske fra sykehusledelsen om reduksjon i budsjettet for Vesterålen distriktspsykiatriske senter (VDPS) med 2,5 millioner kroner. I tillegg skal et underskudd fra 2011 på rundt 2,6 millioner kroner spares inn i år. Sammen med et tidligere innsparingskrav må man hente inn rett i overkant av fem milllioner kroner.

Hevder det er overkapasitet

Det får konsekvenser. VOL har tidligere skrevet at Nordlandssykehuset bruker mer på psykiatri enn man får tilført av midler fra staten, og at man i Vesterålen har et overforbruk av døgnplasser.
- Det ser ut til at det er klar overkapasitet på døgnplasser i regionen, sa sykehusdirektør Paul Martin Strand, da han var på sykehusbesøk i Vesterålen i forrige uke.

Av forslaget fremkommer det at man vil fjerne alle fire døgnplasser ved VDPS Andenes, og at man vil stenge VDPS Straume i helgene. På dette spares det inn 3.156.000 kroner.

Mer poliklinikk - mindre døgnbehandling

Det er mer å hente inn på statlige overføringer gjennom å øke den polikliniske behandlingen – altså behandling som ikke krever innleggelse – på Andenes og på Straume. Man vil dessuten gjøre om åtte stillinger fra miljøterapeuter til behandlere, og øke antall konsultasjoner ved voksenpsykiatrien. Slik skal man hente inn 2.692.000 kroner.

Forslaget får den lokale ledelsen av VDPS til å reagere. I et brev til klinikksjefen ved Nordlandssykehuset advarer man mot konsekvensene nedskjæringene vil kunne få for pasientene i regionen.

- Kostnadene er like for Vesterålen og Lofoten

I brevet peker man blant annet på at et forskningsprosjekt som gjennom undersøkelser i perioden 2005 – 2008 viste at Lofoten DPS brukte like mange døgnplasser for sine sykeste pasienter som man gjorde i Vesterålen, men at lofotpasientene måtte bruke disse døgnplassene ved sykehuset i Bodø.

- Kostnader for de to modeller i Lofoten og Vesterålen er identisk per innbygger. Lofoten DPS bruker like mange døgnplasser i Bodø som Vesterålen bruker lokalt, påpekes det i brevet.

- Dårligere tilbud

I en risikovurdering gjennomført i midten av januar i år hevdes det at endringene som er foreslått trolig ikke vil føre til et bedre økonomisk resultat for Nordlandssykehuset. Det hevdes også at det er fare for at personer med alvorlig psykisk lidelse vil få et dårligere behandlingstilbud på døgnbasis. Dette fordi man står i fare for å måtte legges inn i Bodø i perioder, eller få et dårligere tilbud fra den kommunale helsetjenesten enn man får i dag.

I brevet advarer man sterkt mot å legge ned døgnplassene ved VDPS Andenes.

- Forebygger innleggelse i Bodø

- Rehabiliteringstilbudet som er bygd opp gjennom mange år forebygger innleggelse ved NLSH Bodø, hevdes det.

I oppsummeringen konkluderer den lokale ledelsen i Vesterålen med at reduksjonene lokalt at det blir langt vanskeligere å prioritere mellom pasienter med akuttbehov og pasienter med mer langvarig rehabiliteringsbehov. Det blir i følge den lokale ledelsen stort press på allmennpsykiatrisk enhet, og vanskeligere å tilby brukerstyrte plasser. Det vil bli flere innleggelser ved NLSH Bodø, og økt press på kommunehelsetjenesten. Det blir mindre kontinuitet og fleksibilitet lokalt, samt oppsigelse eller omplassering av fem stillinger.

Vil ikke kunne ta hovedansvar

- VDPS oppfyller i dag kravene i nasjonale føringer og DPS-veileder om å være et fullverdig distriktspsykiatrisk senter. Vi tilstreber å legge færrest mulig pasienter inn til døgnbehandling. Bare unntaksvis bruker vi døgnplasser ved NLSH Bodø. Med den foreslåtte reduksjonen i døgntilbudet vil Vesterålen DPS ikke kunne påta seg et fremtidig hovedansvar for det psykiatriske behandlingstilbudet i Vesterålen, slik det er foreslått i det nasjonale Strategidokument II, hevdes det i brevet, som er undertegnet avdelingsoverlege Reiulf Rudd og fagutvikler og enhetsleder Pia Birgitte Jessen.