Fødselstallene stiger

Fødselstallene i Vesterålen stiger. Det har blant annet å gjøre med overføringer fra Lofoten.
Nyheter

Helse Nord gjennomførte en større prosjekt i 2011 som hadde med fremtiden for desentralisert fødselsomsorg i Nord-Norge. Det prosjektet videreføres inneværende år.

Styrker fødselsomsorgen

I påvente av en ferdig plan har direktør Lar Vorland i Helse Nord iverksatt en ressursmessig styrking av fødselsomsorgen i nord. Helseforetakene har totalt fått tildelt 6,5 millioner kroner. Seks millioner kroner er fordelt til HF-ene, og er tenkt å dekke nye stillinger for jordmødre og leger. Tildeling av eventuelle ytterligere ressurser for 2012 skal vurderes i forbindelse med budsjettregulering våren 2012.

I hele landet skjer den glidningen at såkalte risikofødende overføres fra fødestuer til fødeavdelinger og fra fødeavdelinger til kvinneklinikker. De endringene som gir størst utslag er at overvektige fødende og kvinner som tidligere har hatt keisersnitt nå skal tas imot på et høyere nivå. Grovt estimert forventer man at rundt 10 prosent av alle fødende flyttes opp et nivå. Dette vil gi kvinneklinikkene en utfordring, da de per dags dato i begrenset grad er rustet til å ta imot det høyere pasientantallet. De små fødeinstitusjoner kan få utfordringer ved at fødselstallene blir lave. De nye kriteriene planlegges innført i Helse Nord fra 1. mars 2012.

Flere til Vesterålen

For sykehuset i Vesterålen sin del vil endringene føre til flere fødende. Sykehuset i Lofoten har fødestue, og der blir vanskelige tilfeller overført til Vesterålen, som igjen overfører de vanskeligste tilfellene til Bodø.

Dette gjelder eksempelvis insulinavhengige sukkersyke fødende, og i tilfeller der fødselen ser ut til å starte tidlig - før uke 35.

Vil øke med minst 50

- Endringene trådte for vår del i kraft i fjor høst, og vi merket en større pågang. Den pågangen tar vi med oss inn i dette året, og fødselstallene vil dermed stige i Vesterålen, sier jordmor Vibeke Slåttnes, som antyder at man kan ende på godt over 50 flere fødsler i 2012 enn det var i fjor.

- Vi har også en del innvandrere i regionen. De bidrar til å holde fødselstallene oppe, og det gjør også støtteordninger som gjør det vanligere med tre og fire barn nå enn det vi så tidligere, sier hun.

Svært lav dødelighet

Det kan forøvrig være verdt å merke seg at dødeligheten rundt fødsel ifølge Folkehelseinstitutttet nå er så lav i Norge at man ikke kan forvente noe særlig videre reduksjon. Likevel ønsker man i Helse Nord å gjøre tjenesten mer forutsigbar, robust og sikker. På denne måten vil kvinnene og deres familier få oppleve trygghet for at de blir behandlet på rett sted til enhver tid med rett kompetanse tilgjengelig, når det er behov for det og uten risiko for overbehandling. Kravene legger opp til at systemet sikrer at risikoen for å gjøre feil er redusert til et minimum, heter det i begrunnelsene for det siste års omlegginger.

Relaterte saker: