Hevder psykiatrien styrkes

Styret i Nordlandssykehuset har i dag vedtatt plan for modernisering og omstilling ved Vesterålen distriktspsykiatrisk senter.
Nyheter

- Dette betur styrking av tilbudet til psykiatriske pasienter i Vesterålen, mener styreleder i Nordlandssykehuset, Svein Blix, etter at styret i Nordlandssykehuset har vedtatt plan for modernisering og omstilling ved Vesterålen distriktspsykiatriske senter.

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset har gitt sin tilslutning til endringene før styrets behandling. Vedtaket bygger på en rapport fra en lokal arbeidsgruppe som har gjennomgått tjenestetilbudet ved Vesterålen DPS, opplyses det fra sykehuset.

- Omstillingen innebærer samlet sett en styrking av behandlingstilbudet ved Vesterålen distriktspsykiatriske senter, mener Blix. 

- Vi får en bedre ressursutnyttelse og en økning i antall psykiatere, psykologer og annet behandler personell. I tillegg etableres ambulant akutteam som skal betjene hele Vesterålen. Dette skal gi intensiv behandling i pasientens hjem med sikte på å unngå unødige innleggelser. På Andenes etableres ambulant enhet med seks terapeuter. Omstillingen innebærer ikke en overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Omstillingen skjer som en konsekvens av nasjonale føringer om å redusere antall innleggelser i sykehus og øke antall polikliniske behandlinger, dagbehandlinger og hjemmebehandling. Og en erkjennelse av at antall senger i Vesterålen ikke har vært fullt utnyttet, påpekes det fra sykehuset.

Færre sengeplasser

Omstillingen innebærer konkret at antall sengeplasser reduseres fra 18 til 12 i hele Vesterålen. Døgntilbudet på Andenes legges ned. Tilbudet på Straume endres fra seks til fire senger og fra heldøgnstilbud - hele uken - til femdagers-tilbud, altså mandag – fredag. Stokmarknes skal ha åtte heldøgnsplasser slik som i dag, og fortsatt motta pasienter fra hele Vesterålen, heter det i meldingen fra sykehuset.

For å ivareta fastlegenes behov for samhandling og rask avklaring og bistand, etableres det beredskap for akutte kriser 24/7 ved Vesterålen DPS. Tiltakene starter våren 2013.

Pasienter og brukere i planlegging

Nordlandssykehuset vil ta kontakt med kommunehelsetjenesten og andre interessenter, for å sikre at de konkrete tiltakene iverksettes på best mulig måte for brukere, ansatte og lokalsamfunnene. Vi ønsker blant annet helt konkret å involvere kommunelegene i utarbeidelse av nye henvisningsrutiner. Representanter for pasientene/brukerne har vært med i forarbeidene til de foreslåtte omstillingene i Vesterålen, og skal være med i det videre arbeidet, sier Blix.

Kommunene har vært fortløpende orientert om moderniserings og omstillingsarbeidet. Blant annet i møte i RESO Vesterålen 5. oktober 2012 og i Vesterålen regionråd 25. januar i år, heter det fra sykehuset.