Budsjett og økonomiplan i Bø:

Reduserer eiendomsskatten i Bø kommune fra 2019

Det ble få overraskelser da kommunestyret i Bø vedtok budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Blant annet ble skjebnen til Eidet skole utsatt i påvente av en sak om skolestruktur til neste år og eiendomsskatten reduseres med én mill. fra 2019.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Det var stort sett enighet rundt de største og viktigste elementene på budsjettet for neste år og økonomiplanen fram til 2021 da kommunestyret i Bø møttes i dag. Av en netto budsjettramme for 2018 på nesten 190 millioner kroner, ble det kun foretatt mindre endringer. Det ble vedtatt å benytte deler av frigjort beløp på disposisjonsfond i 2018 slik:

- Tilskudd Bø skytterlag - 200.000

- Tilskudd avd. for psykisk helsearbeid møteplass1 - 30.000

- Tilskudd etablering av inntil to ladestasjoner elbiler - 150.000

- Aktivitetsleder - 50.000

- Aktivitetstilbud Bøheimen - 50.000

- Inventar og utstyr Bøheimen - 100.000

I tillegg ble det vedtatt en kommunal dekning på egenandel for rockebrakke tilknyttet kulturskolen på 400.000 kroner over investeringsbudsjettet for neste år.

Bruk av havbruksfondet

I økonomiplanen 2018-2021 ble det bestemt at rammen til skole- og barnehagesektoren økes med 1,1 mill. i 2019 og 2,5 mill. i 2020 og 2021. Dette finansieres med bruk av midler gjennom Havbruksfondet (der regjeringen følger opp stortingets anmodning om å opprette et havbruksfond der kommunene og fylkeskommunene får 80 prosent av vederlaget for kapasitetsvekst i lakseoppdrett, journ.anm.) Eiendomsskatten skal videre reduseres med én mill. fra 2019, også dette finansiert gjennom midler fra Havbruksfondet.

Hørt i debatten:

Brith-Unni Willumsen (V): Budsjett 2018 minner om en statusrapport for 2017. Inneholder veldig få strategier, med unntak av skolestrukturpunktet som handler om økonomi. Ligger veldig mange usikkerheter inne i økonomiplanen, blant annet ved bruk av midler fra Havbruksfondet. Må også tørre å snakke om sykefraværet innen helsesektoren.

Svein Helge Martinussen (V): Jeg er redd for å bruke av midler vi ikke har når vi snakker om å selge kommunale boliger for å bruke dette på drift. Vi kan da ende opp med at boliger ikke blir solgt og må foreta en budsjettregulering senere til neste år, som igjen føre til økt låneopptak. Savner forslag til hvordan vi kan gjøre ting bedre og mer smart enn i dag for å effektivisere drifta. Ved økt låneopptak på fire millioner kroner i økonomiplanperioden øker vi framtidige låneavdrag med betydelige summer, og skyver da foran oss dagens utfordringer til kommende lokalpolitikere.

Anne Lise Steinbach (eldrerådet): Det er en stor fordel at vi får opp fokuset på demens i kommunen og ufarliggjør temaet. Ordninger med trygghetsalarmer bør adresseres.

Guttorm Veabø (Sp): Ser mange skyer i forhold til økonomien. Høy lånegjeld i kombinasjon med befolkningsutviklingen er bekymringsfult.

Håkon Ulriksen (Ap/H): Bra at ordfører uttaler konkret at Eide skole ikke skal berøres gjennom et budsjettvedtak. Ingen av tilflyttede barn med innvandrebakgrunn er plassert i skolekrets Eidet, men til Straume og Steine. Og hvor blir det av ferdigstillelse av gang- og sykkelsti på Eidet?

Atle Olsen (Frp): Savner at ikke Bø kommune skal ha ladestasjon for elbiler ved Bøheimen og ved kommunehuset.

Sture Pedersen (Ap/H): Vi følger opp gang- og sykkelsti gjennom trafikksikkerhetsplan, der Eidet ligger inne på prioritert plass. Når det kommer til ladestasjoner så har ENOVA uttalt at det er ønskelig med to stasjoner i hver kommune. Bø kommune bør kanskje gå inn med økonomisk støtte til dette i tillegg til det ENOVA legger på bordet for å stimulere.