Egil Kristoffersen & Sønner: AS

Har fått tillatelse til å utvide sitt oppdrettsareal i Hellfjorden

Nordland Fylkeskommune har godkjent oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner sin søknad om å utvide oppdrettsareal og for å sette ut fôringsflåte på selskapets lokalitet i Hellfjorden.  

Slakteriet til Egil Kristoffersen & Sønner AS.  Foto: Jan Helge Andersen

Området, som ligger i både Bø og Sortland kommune, brukes til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 3.210 maksimal tillat biomasse (MTB).

Årsaken til at det ble omsøkt å utvide oppdrettsareal, samt sette ut fôringsflåte på lokaliteten, er ifølge svaret fra fylkeskommunen, at sørlig del av anlegget tidligere har ligget litt utenfor tildelt areal. Når de nå ønsker å skifte fortøyningsplass slik at hele anlegget ligger innenfor tildelt areal, i tillegg til å legge fôringsflåte på lokaliteten, har de søkt fylkeskommunen om tillatelse til dette.


Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.

 

Uendret belastning

Søknaden ble sendt til behandling hos Mattilsynet og Fylkesmannen i Nordland. I tillegg fikk Kystverket Nordland, Fiskeridirektoratet Nordland, Sortland kommune og Bø kommune mulighet til å uttale seg.

Fylkesmannen skriver i vedtaket om tillatelse til utvidelse og å sette ut fôringsflåte, at den omsøkte arealendringen fører til uendret eller økende avstand til oppvekst-, beite- og gyteområder for en rekke fiskearter, samt korallområde og to rekefelt. Derfor ventes det ikke mer belastning på disse forekomstene i forhold til om bedriften hadde tatt i bruk arealet som i dag er godkjent. Fylkesmannen skriver også i sin vurdering at det ikke bør brukes enkelte typer lusemiddel i området, da disse vil være skadelig for krepsdyr.


Oppdrettsnæringen i Vesterålen:

Slaktet fisk for over fem og en halv milliard i 2018

Til tross for at flere av de lokale oppdretterne i Vesterålen ikke synes 2018 var det beste året, slaktet de for i underkant av 5,7 milliarder kroner i fjor.

 

For svakt grunnlag

Selv om fylkeskommunen ikke så noe grunnlag for å avslå søknaden ut fra hensynet til biologisk mangfold, økologiske effekter og naturmiljøet for øvrig, hadde Fylkesmannen noen bemerkninger knyttet til vannforskriften og vannforvaltningen.

Ut fra de opplysningene som forelå på søketidspunktet, mener Fylkesmannen det er «middels sannsynlighet» for at den søkte produksjonen på lokaliteten vil føre til forringelse av den økologiske tilstanden i vannforekomsten. Dette var også fylkeskommunen enig i.

Det var nemlig ikke lagt inn miljødata i vannforekomsten ved siste utslippstillatelse, gitt i januar i år, og de mente at grunnlaget for å fastsette tilstand dermed var for svak.

– Hvis det viser seg at driften får negativ effekt på tilstanden til vannforekomsten, må det gjøres tiltak for å bedre forholdene, står det i vedtaket.


Forskningsrådet gir 24 millioner til forskning:

Skal undersøke hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

Hvorvidt lakseoppdrett påvirker torsken er noe som lenge har blitt diskutert blant folk langs Norskekysten. Nå bevilger Forskningsrådet 24 millioner kroner til kartlegging av nettopp dette.

 

Ingen innvendinger

Hverken Sortland eller Bø kommune hadde noen innvendinger til søknaden. Begge kommunene påpekte at det omsøkte området er satt av til akvakultur i deres kommuneplaner, og dermed ikke trenger regulering.

Sortland kommune påpeker derimot at områdene på land og i vann på Eidsfjordens vestside er registrert som svært viktig friluftsområde i Miljødirektoratets kartdatabase. Dermed ber kommunen om at det tas så mange hensyn som mulig slik at konfliktnivået ikke økes.

Størst bekymring til dyprenna

Fylkesmannen mener samlet sett at risikoen for at den omsøkte arealendringen vil medføre forurensinger som overstiger tåleevnen til vannforekomsten, er middels stor.

Den største bekymringen er etter Fylkesmannens syn, dyprenna som går under anlegget. Basert på historiske miljøundersøkelser, går ikke lokalitet Hellfjorden for å være godt egnet til intensiv akvakultur. Dette med bakgrunn i faktorer som bunntopografi og strømforhold.

Etaten mener derimot at produksjon på omsøkt areal vil kunne gi en forbedring av miljøforholdene under og i umiddelbar nærhet til anlegget, sammenlignet med området som til nå har vært i bruk.

Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på forurensningsmessige ulempene, i tillegg til fordelene som tiltaket kan medføre. Vurderingene er også gjort med en forutsetning om at Egil Kristoffersen &S Sønner bruker best mulig teknologi og driftsmetoder, slik at utslipp til miljøet blir minimale.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen er nærstående til daglig leder av oppdrettsselskapet.