Ønsker Tuftepark på Straume i Bø

Straume Idrettslag søker om spillemidler for å få realisert trimparken Straume Tuftepark.

Fra Tufteparken på Andenes. 

Fra før har både Sortland og Andenes fått sine Tufteparker, parker som er tilrettelagt for trim og hygge i friluft.


Mr. Tufte fornøyd med tufteparken på Andenes

– De har lagt nok penger til å få et skikkelig dekke, sier Lasse Tufte som tirsdag besøkte treningsparken på Andenes som bærer navnet hans.Sortland får Tuftepark før fellesferien:

Apparatene er sendt nordover – snart starter dugnaden

–Det som er artig med dette prosjektet er at jeg føler at hele idretten i Sortland står samlet rundt dette, sier Lena Darén. Tirsdag ble apparatene til Tufteparken sendt nordover fra produsenten, og nå skal dugnad for montering organiseres.  


Nå søker Straume Idrettslag om spillemidler på kr. 382 000 til prosjektet. Totale kostnader til parken er estimert til ca. én million kroner.

Fremme fysisk aktivitet

I søknad om spillemidler heter det at prosjektet har som viktigste mål å kunne bidra til å fremme fysisk aktivitet hos innbyggere flest gjennom å la dette bli et lavterskeltilbud.

– Gjennom også å ivareta og motivere pasientgrupper til slik fysisk aktivitet under veiledning vil deres helsemessige situasjon kunne bedres. Det sosiale aspekt gjennom at personer møtes til felles aktiviteter er erfart som medvirkning til økt livskvalitet og trivsel, påpekes det i søknaden.

Videre heter det at Bø kommune stadig søker å få flere innbyggere også. Det er et rikt kulturliv og mange idrettsaktiviteter, men Straume Idrettslag ønsker også å nå den målgruppen som ikke er aktiv på de etablerte aktiviteter.

– Gjennom ovenfor denne målgruppen å presentere tilbudene vi har, vil en slik aktivitetsløype kunne være verdifull i folks vurdering om å flytte hit. Ved gjennomføring av dette prosjektet vil erfaringene kunne viderebringes til andre tettsteder i kommunen for igangsetting av liknende tiltak, presiseres det overfor kulturdepartementet, som tildeler spillemidler.

Oppstart neste år

Det opplyses at planlagt byggestart er i august til neste år og det er lagt til grunn et kommunalt tilskudd på kr. 30 000. Dugnadsverdi for prosjektet er oppgitt til kr. 48 000. Pengegaver og tilskudd fra private personer og organisasjoner er estimert til 543 550 kroner.

Tufteparken i Bø er tenkt etablert ved nedenfor Straume skole, der det i dag er en turløype. I tillegg er området bebygd med en ballbinge og lekeapparater.

– Vi ønsker å utvikle dette området med en tuftepark, fastslås det i prosjektbeskrivelsen.