Vesterålen på kartet - også i ny domstolstruktur

Kommunestyret i Bø kommer med følgende uttalelse:

Bø kommunestyre 2019-2023  Foto: Tommy Hansen

1. oktober i år la Domstolkommisjonen frem sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedommer som bør legges ned. Forslaget innebærer en sterk sentralisering av tingrettene og jordskiftedomstolene i Norge. Kommisjonen foreslår å redusere antall tingretter fra 60 til 32, samt redusere antall jordskifteretter fra 34 til 13. Deriblant foreslås tingretten og jordskifteretten på Sortland nedlagt.

Bø kommunestyre mener at Vesterålen som region trenger nærhet til tingrett og jordskifterett. En nedleggelse vil ha negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, politi/påtalemyndighet og advokatene.

Stedlig nærhet er viktig både for faktisk og opplevd rettssikkerhet. Publikumsnærhet gir legitimitet. Både tingretten og jordskifteretten driver en utstrakt publikumsveiledning som aldri kommer til uttrykk i dommer eller andre dokumenter. Dette er eksempelvis relatert til spørsmål i forbindelse med arv og skifte eller veiledning til parter og vitner.

Erfaring fra andre steder der domstolene er blitt nedlagt har vist at det juridiske miljøet forvitres. Det blir ikke attraktivt for jurister å ta en stilling som ansatt advokat, politiadvokat eller etablere seg med egen advokatpraksis. Befolkningens tilgang til enkel rettshjelp vil gjennom dette reduseres og føre til at de må reise vesentlig lengre både for advokatbistand og tilgang til domstol. Nedleggelse av begge domstolene i Vesterålen medfører følgelig en betydelig sentralisering av kompetanse og forringer kompetansemiljøet i Vesterålen.

Bø kommunestyre har merket seg at Domstolkommisjonen begrunner ønsket om strukturendring med behovet for økt rettsikkerhet. Et slikt behov foreligger ikke. Det foreligger derimot en stor fare for å bygge ned et velfungerende og kostnadseffektivt system. Også små domstoler leverer høy kvalitet. Alle tingrettsdommerne gjennomfører e-kurs og felles kurs i regional eller sentral regi. Innføring av digitale verktøy er ikke et argument for sammenslåing og sentralisering, men snarere et argument mot. Digitaliseringen medfører at det er lettere enn noen gang å opprettholde sterke fagmiljøer og lokal kompetanse også for de mindre domstolene.

Videre viser saksproduksjonstall for tingrettene at små domstoler som Vesterålen tingrett er vel så effektiv som de store tingrettene. Dette til tross for at domstolens ressurser har vært knappe over lang tid.

Det er heller ingen indikasjoner på at de foreslåtte endringer i domstolstrukturen vil medføre besparelser. De 10 minste domstolene utgjør 1,89 % av det samlede domstolbudsjettet. Derimot er økte kostnader til reise og losji for politi, aktører, parter og vitner som følge av økte reiseavstander ikke eller i svært liten grad utredet.

Dersom Harstad blir nærmeste domstol for Vesterålen vil dette også føre til at regionens polititjenestemenn får mindre tid til vanlig politiarbeid fordi tiden må prioriteres til reiser frem og tilbake i forbindelse med vitneførsel i en domstol langt unna regionen.