Positive til mellomlagring av torsk i Bø

Lerøy i Bø vil satse på mellomlagring av torsk og har søkt kommunen om dispensasjon fra arealplan. Dette er Bø kommune positive til.

Det aktuelle området ligger mellom Lensmannsholmen og Skarvskjæret. 

Vol skrev nylig at Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen i Bø ønsker å etablere et mellomlagringsanlegg for torsk med kapasitet på opptil 600 tonn.

Det er Egga Utvikling AS som på vegne av Lerøy Norway Seafoods søker Bø kommune om dispensasjon fra gjeldene arealplan til etablering av mellomlagringsanlegget.

Anlegget i Skårvågen tar imot fisk fra kystflåten gjennom hele året, og er en betydelig råstoffleverandør til filetanlegget Lerøy driver på Melbu.

I vintersesongen sysselsetter anlegget opptil 20 personer, og er slik en viktig arbeidsplass i Bø kommune, heter det i søknaden til Bø kommune.

Flest positive elementer

Denne uken behandlet formannskapet i Bø dispensasjonssøknaden. I saksutredningen ble det påpekt at dispensasjon etter plan- og bygningsloven krever to kriterier for at dispensasjon kan innvilges:

– Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

– Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Til det første punktet vises det til allemannsretten og forurensingsloven.

– Tiltaket krever ikke mye av areal i områder hvor allemannsretten praktiseres i stor grad. Det vil kun hindre ferdsel for allemannsretten mellom øyene. For landsetting på øyene vil inngrepene være minimale. Det er snakk om henholdsvis to og ett anker, vises det til.

Tiltaket skal også være lite forurensende, i og med at det ikke skal aktivt fores fisk i dette tiltaket. Det konkluderes med at hensynene bak bestemmelsene ikke er vesentlig tilsidesatt.

Til punkt to fastslås det at fordelene med tiltaket er i all hovedsak direkte for tiltakshaver selv. De er likevel klart større enn ulempene som er minimale.

Til slutt konkluderes det med at det innvilges dispensasjon for å etablere mellomlagringsanlegg for torsk i området.