Sier foreløpig nei til Nordlaks-søknad

Komite for utvikling støtter rådmannens forslag om å avslå Nordlaks sin søknad, som den foreligger, om kjøp av tomt på Børøya.
Hadsel

Nordlaks AS søker Hadsel kommune om å få kjøpe del av GBnr. 64/1 på Børøya industriområde på 21.230 m2. Det fordi de har behov for økt areal på grunn av økt produksjon.

De skriver at dagens areal tilhørende Nordlaks ikke vil dekke fremtidige behov. Rådmannen vil avslå søknaden slik den foreligger, da det kan medføre at en ikke får tilgang til arealer øst for omsøkt tomt. I stedet vil han inngå forhandling om en utbyggingsavtale som skal godkjennes av kommunestyret.

Saken ble behandlet i Komite for utvikling tirsdag.

Spørsmål om adkomst

Komiteleder Trude Lind stilte spørsmål til Hans Christian Haakonsen.

- Statens vegvesen har også noen ord med i laget i forhold til adkomst. Har statens vegvesen avslått ny adkomst, kun krysser som skal være den fremtidige avkjørsel i Børøya? Er det vegvesenet som setter ned foten?

Satte foten ned

Haakonsen bekreftet at det var Statens Vegvesen som har sagt nei.

- I områdereguleringen som vi har vedtatt, så har vi riktignok tegnet inn en sone for fremtidig avkjørsel fra rasteplassen på Børøya. Vi har hatt brevveksling og vært i møte med regiondirektør for Statens Vegvesen. Det var en av sakene vi tok opp. Der satte de foten ned. Det er ikke aktuelt med avkjørsel ved rasteplassen på grunn av veinormaler. Det skal være så og så langt unna i 80-sone. Så for seg så vil det også være uheldig med avkjørsel der på grunn av siktforhold. Det vil skape større trafikkfare. Det er begrunnelsen på hvorfor de ikke godtok avkjørselen, sier han.

Dialog med Nordlaks

Han forteller videre at de nå skal sette seg ned med Nordlaks for å finne ut hvilken vei de skal gå videre.

- Vi må også ha området videre i øst for annen næringsutvikling. Ved å innvilge søknaden, vil vi blokkere for en ny eier. Det ser ut som at vi har en god dialog på gang, sier Håkonsen.