Ber om at ingen skoler legges ned

Skolenes Landsforbund med klar tale til Hadsel kommune.

Sandnes skole. (Arkivfoto)  Foto: Erik Jenssen

Hadsel

Fylkesstyret i Skolenes Landsforbund Nordland møttes onsdag blant annet for å diskutere skolesituasjonen i Vesterålen, og da med spesielt fokus på Hadsel og forslagene om skolenedleggelser i kommunen.

I et brev som gikk ut til Hadsel kommune etter møtet, med kopi til VOL, uttrykker de seg kritisk til skolebruksplanen, som de mener vil medføre dårligere kår for kvalitet i skolen. De ber om at dagens skolestruktur opprettholdes.


Den aller vanskeligste debatten

Det finnes ingen vanskeligere sak å debattere enn skolestruktur. For foreldrene på Strønstad er det ekstra vanskelig.

 

- Nedbygging av nærmiljø

Forbundet mener forslaget til ny skolebruksplan i kommunen, hvor strukturendringene er foreslått, ikke er i tråd med dokumenter som skal sørge for kvalitet i skolen, som Opplæringsloven, Læringplakaten, læreplaner og fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse.

- Denne planen har store konsekvenser for bygdene og tettstedene rundt i kommunen. Den vil bety en nedbygging av nærmiljø. Lokalsamfunnet mister sin base for aktiviteter på kveldstid, og de mister sin posisjon som sentralt samlingspunkt og identitet for området. Fritidsaktiviteter smuldrer opp og videreutvikling av nærområdet og ønsket om tilflytting svekkes, skriver forbundet i brevet, som er undertegnet leder Bjørnulf Schanche.

Forbundet mener også at elevene som må bytte skole kan oppleve større psykisk press gjennom lang skolevei.


Foreldre på skolebefaring

Torsdag ettermidddag gikk Sandnes-foreldrene på befaring gjennom Stokmarknes skole.

 

For store klasser

- Skolenes Landsforbund kan ikke se at det vil gi økonomiske samfunnsmessige besparelse til kommuneøkonomien i Hadsel kommune, gjennom å legge ned og slå sammen de foreslåtte skoler, skrives det videre. 

Det pekes på at en tilstandsrapport for Stokmarknes skole beskriver store bygningsmessige utfordringer.

- Klasserommene er ikke beregnet for den planlagte elevgruppen på 30 +. Her ønsker SL Nordland å presisere at vi ikke ønsker større klassetall enn 20 elever per klasse. Det gir store pedagogiske utfordringer på den undervisningen som skal foregå for å oppnå kompetansemålene i den enkelte læreplan.


Vedtok nedleggelse av ungdomsskoler

I kommunestyret i Hadsel i dag ble det vedtatt at kommunen kun skal ha to ungdomsskoler.

 

Tilstandsrapport

De reagerer også på at tilstansrapporten for Stokmarknes skole, som slår fast at mye av bygningsmassen er i svært dårlig tilstand og krever riving eller omfattende renovering, ikke ble offentliggjort før samme dag som høringsfristen for skolebruksplanen gikk ut.

- Hvordan kan en rapport datert 24. august 2016 (offentliggjort 15. september 2016) danne grunnlag for et forslag og nå ut til berørte høringsparter innen fristens utløp 15. september (samme dag)? Skolenes Landsforbund Nordland ber om offentlig svar på dette.