Fylkesmannen gir grønt lys for fiske av rømt fisk:

Vil ha oppfisking av rømt regnbueørret

Fylkesmannen i Nordland ga tirsdag tillatelse til oppfisking av rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan og Lødingen, etter rømming fra Nordlaks' anlegg ved Storfjell.

FISKE: Fylkesmannen i Nordland ga tirsdag tillatelse til oppfisking av rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan og Lødingen.  Foto: CHRISTER REMEN

  • Alle som fisker etter den rømte regnbueørreten skal levere fangstrapport fortløpende til Fylkesmannen i Nordland ved
  • – Lars Sæter (tlf.: 75 53 15 51), e-post: fmnolsa@fylkesmannen.no) eller
  • – Tore Vatne (tlf.: 75 53 15 48, e-post: fmnotva@fylkesmannen.no).
  • Fangstrapporten skal inneholde opplysninger om antall og vekt per fiskeslag (regnbueørret, oppdrettslaks, villaks, sjøørret, sjørøye, torsk, sei også videre), fangstdato, fangststed og redskapstype.
Hadsel

Den var 10. januar i år at Nordland fylke fikk vi melding fra Fiskeridirektoratet om at det hadde rømt et ukjent antall regnbueørret fra Nordlaks sin lokalitet Storfjell ytterst i Øksfjorden i Vågan kommune.

Rømmingen skjedde i forbindelse med lasting av slaktefisk til brønnbåt da det ved et uhell gikk hull ei not. I ettertid er antallet rømte fisk anslått til cirka 5000 regnbueørret med en snittvekt på 3,6 kg. Det opplyses at fisken er medisinfri.

Fiskeridirektoratet har pålagt Nordlaks utvidet gjenfangstplikt, og det skal fram til nå være fisket opp omkring 40 regnbueørret etter rømmingen, opplyser Nordland fylkeskommune i sitt vedtak denne uke.


1000 ørret kan ha rømt fra Nordlaks-anlegg

Regnbueørret har rømt fra Nordlaks sin lokalitet på Storfjell i Lofoten.

 

Vedtak

For å begrense de potensielt negative effektene på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, gir Fylkesmannen i Nordland herved alle tillatelse til oppfisking av den rømte regnbueørreten med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, § 8. Tillatelsen gjelder med de vilkår som er satt nedenfor.


Utvidet fangst av rømt fisk

Nordlaks må utvide området for gjenfangst etter ørret-rømmingen i Vågan.

 

Tidsperiode

Tillatelsen gjelder fra og med 17.01.2017 til og med 15.02.2017 for hele Øksfjorden ut til en rett linje mellom Nedre Årstein i vest og Offersøya i øst.

Det er ikke tillatt å fiske nærmere elvemunninger (grense elv/sjø) enn 100 meter, se informasjon om grenser nederst på fylkesmannens nettside om regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Tillatte redskaper: Det kan brukes stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, trål og snurrevad. Minste tillatte maskevidde er 58 mm.

Tillatelsen til gjenfangst av den rømte regnbueørreten gjelder for alle. Vi gjør likevel oppmerksom på at fiske med faststående redskap er en grunneierrett, og at dette fiske derfor må klareres med grunneier først. Oppdrettsbedriften har enerett til fiske opptil 100 meter fra anlegget.