Ønsker boligprosjekt

Rådmannen i Hadsel oppfordrer politikerne til å si ja til Inge Bergs boligprosjekt på Sandnes i Hadsel.

Det er i det avmerkede området det er planlagt boliger.   Foto: Google maps

Hadsel

VOL har tidligere omtalt laksegründer Inge Bergs planer om boligutvikling i heimområdene på Sandnes. Neste uke kommer boligplanene på politikernes bord i Utviklingskomiteen. Da inviteres de folkevalgte til å si sin mening.

I forarbeidene fremkommer det at rådmannen og hans planleggere ønsker tiltaket velkomment. Rådmannen vil, til tross for fylkesmannens innvendinger og motstrid mot kommuneplanens arealdel, anbefale at kommunen gir sin tilslutning til tiltakshavers planer.

– Mer boligbygging

– Hadsel kommune gir sin tilslu tning til tiltakshavers planer da disse vil kunne medføre at vi får i gang mer boligutbygging i Sandnes – området, noe som er sterkt ønsket fra kommunens side, heter det i uttalelsen fra kommuneadministrasjonen.

Det som kan medføre problemer for prosjektet er innspill fra Nordland fylkeskommunes kulturminneavdeling, samt at fylkeskommunen mener det ennå er store mangler i planene.

– Det aktuelle landområdet er i kommuneplanens arealdel, sist revidert 18.09.14, avsatt som rent LNF(R)-område, hvor det ikke er tillatt med andre tiltak enn det som inngår direkte som ledd i stedbunden næring. Deler av sjøarealet er avsatt som småbåthavn, mens den vestlige delen er avsatt som akvakulturområde. Det påpekes at dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Fylkesmannen fraråder imidlertid bruk av dispensasjonsbestemmelsen i dette tilfellet, heter det.