Behandler nye Stokmarknes sentrum

Denne uka tar komite for utvikling og deretter formannskapet stilling til miljøgata i Stokmarknes.
Hadsel

Formannskapet behandlet områdereguleringsplan for andre gangs ettersyn i fjor. Formannskapet har vedtatt at administrasjonen skal lage et utkast til planprogram for detaljregulering av miljøgata med avgrensing som inkluderer Markedsgata, Torget m/parkeringsplass og bussholdeplasser og Baker Bræcks plass ovenfor Rønningkiosken.

Onsdag tas forslaget opp i komite for utvikling, mens torsdag behandler formannskapet saken.

Sier ja

Planprogrammet skulle fremlegges i oktober/november, men på grunn av stor arbeidmengde ble det utsatt til nå.

Rådmannen tilrår at man skal gi sin tilslutning til planprogrammet om miljøgata og vedta planstart, og at planprogram skal legges ut for offentlig ettersyn i seks uker.

Hele planprogrammet kan du lese i sin helhet her.

I programmet står det at miljøgata skal være i byens hovedgate, Markedsgata.

- Denne gata har utviklet seg fra en sti i tidligere tider til dagens sentrale handlegate og vrimleareal. Bebyggelsen er plassert i forhold til gata, og byggene representerer hver for seg byens ulike tidsepoker representert gjennom forskjellige byggestiler, fargesetting og lignende. Det er relativt romslig uterom som kan anses som en kvalitet ved at de er åpen i forhold til landskap, hav og himmel. Befolkningens tilknytning til havet søkes bevart gjennom å ha egne siktsoner som inntegnet i områdereguleringsplan.

I oktober ble det holdt folkemøte om sentrumsplanen.

I november skrev VA om noen av innbyggernes innspill.

Trafikk og torg

Om trafikken tar planen opp en del problemstillinger:

- Foreslå bredere fortau for å legge til rette for variert bruk utover behov for gangpassasje.

- Opphøye gangfelt kombinert med fotgjengerovergang for å bremse farten til kjøretøy, samt sikre lettere veikryssing for bevegelseshemmede

- Foreslå hensiktsmessige parkeringslpasser langs miljøgata

- Foreslå tiltak som benker og beplantning

Angående torget så foreslås det at arkitekt og reguleringskonsulent må ta inn over seg dette:

- Tenke folkehelse gjennom aktivitetsapparater

- Sol og skyggeberegninger

- Ny paviljong

- Ta høyde for torghandel

- Beplantning

- Torget der julegrana skal stå

- Vurdere og foreslå trafikksikkerhetstiltak mot Havnegata

- Ny bussholdeplass

- Belysning slik at området kan brukes om vinteren

- Strømtilførsel og vannkran for spying og vann