Hurtigrutens Hus vil ha mer penger fra kommunen:

I dialog med kommunen om å opprettholde tilskuddet

I budsjettet for 2017 fikk Hurtigrutens Hus én million kroner mindre fra Hadsel kommune. Nå håper de å få det tilbake.
Hadsel

Det ble for 2017 kunntet én million kroner i tilskudd til Hurtigrutens Hus. Dette er de nå i dialog med kommunen om å få tilbake.

«Konstituert daglig leder og styreleder har hatt møte med rådmannen og økonomisjefen angående tilskuddet til foretaket som ble kuttet med 1 million i kommunestyrets budsjettmøte. Det jobbes sammen med økonomisjef og rådmann for å finne en løsning på dette.», heter det i sakspapirene til møtet.

Uvisst om Hurtigrutens Hus får egen kulturhus-sjef

- Det avhenger av økonomien, sier styreleder Lars Rask.              

Endringer for leietakere

Som VOL har skrevet om tidligere jobbes det også med å reforhandle avtaler med leietakere.

Vi er godt i gang med styrets bestilling på gjennomgang av alle leieavtaler. Leieavtalen med Nord Universitet er nå undertegnet, og vi er i gang med reforhandlinger med både Museum Nord og Fiskeriparken. I tillegg har vi nå henvendelser på andre aktører som ønsker å leie kontorer og andre lokaler. Det vil bli lagt frem status for arbeidet med reforhandlinger underveis.».

Konstituert kulturhussjef Ketil Johnsen om dobbeltrollen:

- Takket være dyktige ansatte får vi det til

Konstituert kulturhussjef Ketil Johnsen mener det å kombinere kulturhus- og kinosjefjobben går greit.

Fikk purring

Regnskapet for 2016 er under avslutning hos økonomiavdelingen. Det vil så legges frem for styret så snart revisor har sett på det.

Foretaket har mottatt purring på svar fra revisor på noen forhold rundt foretaket. Denne henvendelsen er nå besvart og daglig leder har sammen med styreleder orientert og besvart spørsmål i forhold til dette i møte med kontrollutvalget. Det er også besvart skriftlig til både kontrollutvalg og revisor hevdes det i sakspapirene før det legges til.

«Administrasjonen har fokus på økonomistyring, og det utarbeides nå rutiner for økonomirapportering til styret, samt budsjettrevidering ved behov. Regnskapsrapport vil bli fremlagt på neste styremøte.».