Må sikre aktivitet på land

Hadselpolitikere skal diskutere innspill til Eidesen-utvalget.

BALANSE: Siv Aasvik vil ha en god balanse mellom lønnsom drift og samfunnsnytte.  Foto: Arkiv

Hadsel

Hadselordfører Siv Aasvik (Ap) står som saksbehandler for ei politisk sak om fremtidens kvotesystem som skal til politisk behandling i Hadsel neste uke.

Det dreier seg om en høringsuttalelse til Eidesens-utvalgets forslag.


Innstillingen leser du i sin helhet på denne linken:  Høring - et fremtidsrettet kvotesystem - Eidesen-utvalget.

Lønnsomhet og samfunnsnytte

Ordfører Aasvik understreker innlendningsvis at eventuelle omlegginger ikke må rokke ved havressursloven og deltakerloven.

– Fiskerinæringen har stor betydning for Hadsel og Vesterålen og for sysselsetting, aktiviteter og verdiskaping i mange kystsamfunn i regionen. Kommunestyret er derfor opptatt av at næringen forvaltes på en slik måte at det etableres en god balanse mellom lønnsom drift og samfunnsnytte, heter det blant annet.

Sikre aktivitet

–  Hadsel kommunestyre viser til at utvalgets arbeid i stor grad baserer seg på at fisket skal ha maks effektivitet. Økt effektivitet vil kunne bedre fartøyeiers økonomiske utbytte. Når dette på den andre siden betyr økte kvoteandeler pr fartøy betyr det færre fiskere og båter langs kysten. Det vil videre påvirke kystsamfunnene med færre mottaksanlegg og lavere sysselsetting. Hadsel kommunestyre ønsker en balansert utvikling, som ivaretar balansen mellom store og små fartøy og som dermed sikrer aktiviteten i kystsamfunnene, skriver ordføreren.

Trenger de små fartøyene

Aasvik ønsker ikke å støtte forslaget om å innføre fisketillatelser angitt i faste kvoteenheter som andel av norsk totalkvote etter fratrekk for ekstrakvoteordninger.

Ei heller forslaget om å begrense eller avvikle ekstrakvoteordninger som ikke kan begrunnes ut fra effektiv ressursbruk.

Hadsel mener rekrutteringskvoter fortsatt er viktige, og de ønsker ikke å støtte innføringen av strukturkvote- eller sammenslåingsordning for fartøy under 11 meter ettersom ordningen resulterer i uttak av fartøy fra fisket.

– Denne flåtegruppen er særdeles viktig for opprettholdelsen av de mange mottaksstasjoner langs kysten og for aktiviteter i mange små kystsamfunn. Kommunestyret er opptatt av at denne flåtegruppen i større grad må gis et driftsgrunnlag som sikrer aktivitet gjennom hele året.

Les også:


Dette er forslagene til nytt kvotesystem

Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg. De vil blant annet avvikle strukturkvoteordningen.Norges Kystfiskarlag:

- Hvor vil vi med fremtidens kvotesystem?

- Hvor vil vi med fremtidens kvotesystem? spør leder i kystfiskarlaget, Arne Pedersen, etter Eidesen-utvalgets fremlegg av sin rapport om det norske kvotesystemet.

 

Dette er forslagene til nytt kvotesystem

Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg. De vil blant annet avvikle strukturkvoteordningen.


Sandberg gir 10 dagers ekstrafrist

Fiskeridepartementet forlenger fristen for å komme med innspill til Eidesen-utvalgets innstilling om nytt kvoteystem.