Ba om å vente ett år med elevflytting:

Utsetter utsettelsesforslag

Rådmannen i Hadsel anbefaler politikerne å ikke utsettte elevflytting, og vil i stedet utsette behandlingen av utsettelsesforslaget.
Hadsel

Frps Anders Samuelsen leverte i forkant av aprilmøtet i Hadsel kommunestyre en interpellasjon med en rekke spørsmål vedrørende Sandnes skole.

Der bad han blant annet kommunestyret å utsette flyttinga av elevene i ett år.


Sandnes skole

Krever utsatt elevflytting

Frp utfordrer Ap, SV og Sp i skolesaken i Hadsel.

 

- Utsetter realitetsbehandling

Interpellasjonen ble diskutert på aprilmøtet, og forslaget om utsettelse sendt videre behandling i møtet i mai.

I den forbindelse har rådmannen og hans stab kommet med sin anbefaling, og forslag til vedtak:

«Rådmannen anbefaler ikke å utsette flytting av ungdomstrinnet fra Sandnes til Stokmarknes, og innstiller som følger:  Kommunestyret utsetter realitetsbehandlingen av saken til økonomiske og prinsipielle spørsmål er  avklart i kommunestyrets møte 22.juni»

Hele innstillingen og interpellasjonen kan leses ved å følge denne linken

Skal uttale seg om friskole

I junimøtet vil kommunestyret få til behandling sak vedrørende uttalelse til søknad om  opprettelse av Montesorriskole på Sandnes.

Uka før skal formannskapet behandle klagen på avslag om utleie av lokaler, og rådmannen mener  spørsmålet om utsetting av flytting må ses i sammenheng.

- Konfliktfylt

– Dialogen og prosessen med å legge til rette for overflytting fra høsten av for de aktuelle elevene fra Sandnes skole har vært konfliktfylt, og en er ikke kommet så langt i denne prosessen som ønskelig. Imidlertid mener rådmannen fortsatt det er tid til å forberede overflyttingen. Dette betinger at det kommer i gang reelle forberedelser. Fra rådmannens side er en parat til å gå inn i dette så snart som praktisk mulig. Planleggingen av nytt skoleår for Stokmarknes skole er i god rute, og skolen er beredt til å ta imot elevene det gjelder, argumenterer rådmannen blant annet.


Tror ikke på montessorietablering

Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes.