Het debattert boligsak i Hadsel:

- Hvordan kan en innvendig hems forringe utsikten til naboene?

Saken rundt tilbygget til Kolbjørn Hoseth Larssen og Trude Iversen fikk en ny runde i formannskapet i Hadsel torsdag. Hvordan en hems kunne forringe utsikten ble det store diskusjonstemaet.

Mange kokker måtte til for å forsikre at vedtaket ville bli korrekt. Her ser vi Solvik, Pettersen, økonomisjef Tommy Løveng Hansen, Teknisk sjef Øyvind Skjørhold, Rådmann Teigen og setteordfører Villadsen diskutere om alt blir korrekt. 

Slik ser Kolbjørn Hoseth Larssens planer for tilbygg ut etter klager fra naboer. Denne ble først godkjent 1.12 før den ble utsatt for befaring igjen 2. februar i år. Etter flere runder er den nå på nytt klar for Fylkesmannensvurdering. Skjermdump fra kommunens papirer. 

Posisjonen representert av Per Atle Bayner (Sv) Brit Solvik (Ap), og Einar Roger Pettersen (Ap) 

Diskusjon i formannskapet. 

Camilla Skog Rodal var kritisk til posisjonens svarnekt i saken. 

Gro Marit Villadsen trådte til som setteordfører da Siv Dagny Aasvik var inhabil. Her leser rådmannen på om forslaget fra Ap var korrekt. 

Mange kokker måtte til for å forsikre at vedtaket ville bli korrekt. Her ser vi Solvik, Pettersen, økonomisjef Tommy Løveng Hansen, Teknisk sjef Øyvind Skjørhold, Rådmann Teigen og setteordfører Villadsen diskutere om alt blir korrekt. 

Hadsel

For det er nettopp der saken står. Tilbygget som tiltakshaver Kolbjørn Hoseth Larssen og Trude Iversen planlegger er innenfor reguleringsplanen i høyde, bredde og byggestil. Det eneste som faktisk gjør at de måtte søke om dispensasjon er at de hadde tegnet inn en innvendig hems. Dette ble det store diskusjonstemaet under møtet.

Siv Dagny Aasvik fratrådte saken som inhabil, det samme gjorde Arne Ivar Mikalsen.

Les bakgrunn for saken her (For våre abonnenter - les saksgangen i bunnen av saken)

- Gjentatte ganger under behandlingen av klagen fra naboene spurte jeg om årsaken til at naboenes klage ble tatt til følge. Det at fylkesmannen sendte saken tilbake viser at det burde vært lagt ved en årsak til at klagen til naboene ble tatt til følge, sa Camilla Skog Rodal.

Einar Roger Pettersen (Ap) ville ikke gi et svar på det og støttet seg til vedtaket fra komite for utvikling på tirsdag.

 «Komite for utvikling tilrår formannskapet å avslå dispensasjonssøknaden: Tilbygg til enebolig GBnr 65/508 – Los Holtes vei 7, med følgende begrunnelse:

På bakgrunn av befaring hos naboer blir hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, vesentlig tilsidesatt. Ulempene for naboer, som redusert utsikt og redusert boligverdi overstiger vesentlige fordelen for tiltakshaver. Jf. Plan- og bygningsloven § 19-2 2.ledd.»

- Jeg vil ikke inn på noen debatt om hva som er skjedd i saken. Dette er vår innstilling, sa han.

Faktisk var han mer opptatt av medias behandling av saken samt at en slik sak har fått så mye oppmerksomhet i sosiale medier enn han var opptatt av saken.

Røntgensyn

Camilla Skog Rodal reagerte på følgende måte.

- Jeg vil at posisjonen skal redegjøre for hvordan en innvendig hems kan ødelegge utsikt og forringe verdien på naboenes boliger. For alt annet med utbyggingen er innenfor reguleringsplanen. I utgangspunktet kan de ta vekk den innvendige hemsen, og bygge uten dispensasjon. For da ville det vært innenfor reguleringsplanen.

På gjentatte oppfordringer ville ikke posisjonen gå inn på dette, men forvirring ble det. Kanskje også litt på grunn av at Rodal gjentok ordet hems så mye hun til slutt kalte det for heis, men mest forvirring ble det rundt denne hemsen.

For hemsen gjør nemlig at påbygget rent teknisk beregnes som et treetasjes bygg, til tross for at hemsen ikke gjør at bygget blir høyere av denne hemsen.

Med i saken hører også med at administrasjonen mener at bygget burde godkjennes og få disp fra reguleringsplanen, mens det altså er posisjonen som mener noe annet. De mener at bygget tar utsikt fra naboene.

Forvirringen rundt det faktiske regelverket forble værende, og ble ikke mindre utover den omlag timelange behandlingen av saka.

Faktisk så mye at teknisk sjef og rådmann måtte konfereres. De konkluderte med at det eneste som faktisk gjorde at tilbygget var utenfor reguleringsplanen var den innvendige hemsen, som Rodal poengterte.

Et forslag fra Rodal var om dette tilsa at posisjon eller naboer hadde røntgensyn. Dette fikk hun ikke svar på.


Måtte ha hjelp

Forvirringen ble ikke mindre. For når de skulle komme frem til et vedtak, var det usikkerhet i om hva det var de skulle vedta på.

Etter et gruppemøte hvor formannskapet måtte få hjelp av rådmann Ola Morten Teigen, teknisk sjef Øyvind Skjørholm og økonomisjef Tommy Løveng Hanssen for å få ordlyden korrekt og være sikre på at vedtaket ble korrekt, kom man omsider frem til et vedtak.

- Fortjener et svar

Mot en stemme ble innstillingen fra komite for utvikling vedtatt. Camilla Skog Rodal fra Frp stemte for rådmannens innstilling om å avslå klagen fra naboene.

Vedtaket la dermed som grunn for at naboenes klage på dispensasjonen ble godkjent at utsikten til naboene ble ødelagt av tilbygget til Hoseth Larssen og Iversen.

Dermed sto de altså på at en innvendig hems har noe å si for utsikten. Så gjenstår det å se om fylkesmannen er enig.

Uansett utfall i dag, så ville saken blitt sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Skog Rodal syns likevel det var beklagelig.

- Denne saken har fått så mye oppmerksomhet i media at folk, opposisjon, media og ikke minst tiltakshaver fortjener et svar på hvordan en innvendig hems kan forringe boligverdien til naboer. Det er for meg helt ufattelig at det går an.

Britt Solvik (Ap) ville ha saken ut av verden.

- Jeg mener at saken uansett havner hos fylkesmannen. Så la oss bare få sendt den avgårde og bli ferdig med den.

Tiltakshaver Iversen og Hoseth Larssen har nå begynt med utbyggingen. Dette gjør de på eget ansvar. Om fylkesmannen nå avgjør at klagen til naboene bør tas til følge, må de avslutte eller tilpasse utbyggingen innenfor reguleringsplanen. Med andre ord så må de da ikke bygge hems.

Sakens gang i kommunen:

  • Formannskapet i Hadsel behandler søknad fra Hoseth Larssen og Iversen 18. august 2016. Her blir søknaden om tilbygg avvist da tilbygget skilte seg ut fra reguleringsplanen.

  • Kolbjørn Hoseth Larsen søkte på nytt om dispensasjon den 04.11.2016, men da var det omsøkte tiltaket omgjort til tilbygg i 3 etasjer med saltak istedenfor pulttak. Gesimshøyden på tilbygget med saltak var omtrent den samme som ved forrige søknad om tilbygg med pulttak.

  • Formannskapet behandlet den reviderte søknaden i møte den 01.12.2016, og dispensasjon for etasjeantall ble innvilget. l vurderingen om tiltaket trenger dispensasjon er det skrevet: «Omsøkte tilbygg har 3 etasjer, selv om en etasje planlegges som åpen løsning hvor halv etasje innredes innvendig. Tiltaket er således betinget av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om etasjeantall. »

  • De nærmeste naboene til det omsøkte tiltaket, sendte inn klage på dispensasjonen den 20.12.2016. De skriver blant annet i klagen at «Rådmannen har i sitt avslag til dispensasjon datert 18.08. 16 for oppføring av bygg med pulttak anført «Det vil bli høyreist for nabo B og føre til flere ulemper enn fordeler». Vi kan ikke se at endringen fra pulttak til saltak har medført bedringer som er vesentlige nok til at rådmannen kan endre sin innstilling. Tilbygget vil for oss fremstå veldig høyreist og være i utakt med eksisterende bygningsmasse selv om dette er endret til saltak.

  • Formannskapet behandlet klagen i møte den 30.03.2017. Etter avstemming tok Formannskapet klagen til følge og omgjorde sitt vedtak av 01.12.2016 om innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsplan SM1 for etasjeantall. Dispensasjonssøknaden ble dermed avslått. Avslaget er ikke begrunnet fra Formannskapets side.

  • Kolbjørn Hoseth Larsen påklaget vedtaket av 30.03.2017 om omgjøring av dispensasjonsvedtaket. Til klagebehandlingen sendte naboene inn et brev der de presiserer ting ved sin klage av 20.12.2016, der de gjengir deler av klagen av 20.12.2016 og blant annet presiserer at «Det kan dersom medias dekning av denne saken gir et riktig bilde av det som skjedde på formannskapsmøtet fremstå som at både Teknisk sjef og Rådmann ikke har fått frem helheten i vår klage ovenfor Formannskapet vi vil derfor presisere ovenfor Hadsel kommune at vår klage datert 20. 722016 ikke dreier seg om klage på utsikt.»

  • Formannskapet behandlet klagen fra Kolbjørn Hoseth Larsen ved møte den 06.04.2017. Rådmannen tilrådet Formannskapet om å ta klagen til følge og godkjenne søknaden om tillatelse til tilbygg til enebolig. Det tidligere vedtak ble opprettholdt av Formannskapet og saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

  • Fylkesmannen sender saken tilbake til Hadsel kommune 10. mai, siden vedtaket 30. mars er fattet ulovlig da det ikke er oppgitt grunn til at formannskapet endrer sin innstilling om dispensasjon fra reguleringsplan.

  • 15. juni opprettholdes naboenes klage i formannskapet. Saken sendes nå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.