La frem Hadsel-budsjettet for 2018:

ROBEK-spøkelset borte, men må kutte 27,7 millioner i 2018

Rådmannen la torsdag frem budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021 for politikere og tilhørere. Det er et budsjett og en økonomiplan som fortsetter kuttene fra 2017.

Økonommisjef Tommy Løveng Hansen deler ut budsjettet for 2018.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

- Det er i år ikke snakk om å gjøre grep for å unngå ROBEK. Vi fikk styrt til side og har kontroll på egen skjebne selv. Det er det positive, sa rådmann Ola Morten Teigen før han gikk i gang med det foreslåtte budsjettet for 2018.

I oppsummering fortalte Teigen at man i forbruk på skolesektoren lå høyt i 2015 og at man til tross for flytting av klasser og andre tiltak fortsatt vil ligge på et høyt nivå i 2018.

Innen helsesektoren så har en fått ned drifta, men uten å gjøre noen strategiske grep for å få ned drifta.

- Det er med andre ord mer tilfeldig, fortale Teigen.

I tillegg har kommunen i 2017 fått høyere utgifter på barnevern, sosialhjelp, pleie- og omsorg og barnehager.


Her er noen av tiltakene i Hadsel:

Rådmannen foreslår kutt i administrasjon, i skole og helse- og omsorg

Rådmannen i Hadsel legger opp til kutt i administrasjonen, i skolene og helse- og omsorg i 2018.

 

Behov for 27,7 millioner kroner

I rene kroner og øre summeres det et behov for såkalte tiltak på 27,7 millioner kroner i budsjettet for 2018. I rene ord må det finnes kutt for å dekke inn merkostnader på 27,7 millioner kroner i 2018. I fjor var tallet på ti millioner kroner mer.

I dette tallet ligger det inne flere parametere.

Statsbudsjettet la opp til en økning i tilskudd på 9,4 millioner kroner ifølge rådmannen. Dette blir ifølge den trønderske administrasjonslederen spist opp av en lønns- og prisvekst på 12,5 millioner kroner.

- Det betyr at vi heller ikke får drahjelp av statsbudsjettet, fortalte Teigen som også informerte at kommunen i 2018 får økt kostnader på renter og avdrag på 5,6 millioner kroner i 2018.

I tillegg har barnevernet bedt om en økning i rammer på to millioner kroner.  Dermed økes rammene til 18 millioner kroner årlig.

Det har i 2017 vært en økning i elever med spesielle behov i Hadselskolen. Dette fører til en merkostnad på sju millioner kroner i 2018.

I tillegg kommer det en merkostnad på ressurskrevende brukere som koster 9 millioner kroner mer neste år samt en økning på én million kroner i økte vedtaktstimer neste år.

- Det betyr ti millioner mindre i kutt i år enn i fjor. Det er ikke behagelig, en isolert sett enklere å håndtere. Men, det er gjort en del tøffe tiltak i 2017. De tiltakene vi ikke vurderte i fjor, gjør vi i år. Jo mer en kutter for hvert år, jo tøffere blir det å frigjøre midler.

- Forsvarlig

Store kutt ble gjennomført i 2017, deriblant har man kuttet i kommuneadminstrasjonen.

- Det har vi kompensert med at lederne har fått flere oppgaver. Belastningen har blitt fordelt på lederne for å skåne arbeidstakerne i størst mulig grad, fortalte Teigen.

På spørsmål om det nå gikk over grensen til det forsvarlige, svarte Teigen.

- Vi merker de grepene vi gjør foran 2018 på toppen av de kuttene vi gjorde i fjor. Det er tøft. Vi er i dag innenfor det jeg vil kalle forsvarlig drift, men vi er på smertegrensa. Det er noe også jeg ber politikerne ta inn over seg når dere ber om utredninger og lignende neste år. Vi merker at det er kuttet og ber om at politikerne er reflekterte over det.

Budsjettforslaget sendes nå til utvalgene i kommunen før det skal opp i formannskapet 30. november.

Etter dette vil det ut på 14 dagers høring før det blir endelig vedtatt på kommunestyret 14. desember.