«Robek-spøkelset» gjør at Sandnes Montessoriskole får nei

Sandnes Montessoriskole får ikke starte opp et ungdomstrinn på Sandnes. Det har Utdanningsdirektoratet bestemt.

  Foto: CHRISTER REMEN

Hadsel

Hadsel kommunes dårlige økonomi har veid tungt da avgjørelsen ble tatt.

-Utdanningsdirektoratet har vurdert at det vil være negative budsjettmessige konsekvenser for kommunen dersom en ungdomsskole blir godkjent. Elevtallet ved ungdomsskolen vil sannsynligvis være så lavt at det er lite trolig at kommunen vil ha tilsvarende reduserte utgifter, for eksempel ved å kunne redusere antall klasser eller ansatte ved sin ungdomsskole. Noen vesentlig innsparing vil kommunen derfor ikke oppleve.

Uenige om kostnad på montessori

Neste uke skal kommunestyret avgjøre sin innstilling til søknaden om opprettelse av søknad om friskole. Allerede ei uke før, i formannskapet, var temperaturen høy under diskusjonen.


Vi har videre vektlagt at kommunen tidligere har vært innmeldt i Robek-registeret. Kommunen har uttalt at den siden utmelding av Robek-registeret i 2010 har ligget på grensen, og at den i 2014 unngikk Robek med minst mulig margin, kr. 474.000,-. Utdanningsdirektoratet finner at en opprettelse av den omsøkte skolen vil ha negative konsekvenser for kommunen i en slik grad at godkjenning ikke bør gis, heter det i vedtaket.

Loven

Det er friskoleloven som bestemmer hvem som kan få drive private skoler.

Da loven ble vedtatt, drøftet departementet om Robek-listing kunne medføre at kommuner kunne avslå søknader om å etablere friskoler. I Hadsels tilfelle dreier det seg om nærheten til Robek-listen:

-I praksis har kommunens økonomi først og fremst hatt betydning som en selvstendig innsigelse for Robek-kommuner og for kommuner som nylig har vært på Robek-lista. Etter departementets syn vil imidlertid kommunens økonomi også være et relevant moment der etablering av en friskole vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed begrense kommunens evne til å foreta (om)prioriteringer mellom de ulike tjenesteområdene, het det i forarbeidene til loven.

Mye debatt rundt høringsuttalelse om montessoriskole, men:

Gikk for negativ høringsuttalelse om montessori

Kommunestyret var tydelig delt om den foreslåtte montessori-etableringen på Sandnes, men posisjonen vant frem. Dermed sender Hadsel kommune en negativ høringsuttalelse fra seg.


Oppfyller kravene

Direktoratet mener at Sandnes Montessoriskole oppfyller de fleste krav i friskoleloven. Vedtektene er godkjent, inntaksreglementet er godkjent, ordensreglementet er godkjent og budsjettet er godkjent.

- Heldigvis ikke posisjonen som skal bestemme om det blir montessori eller ikke

Styreleder i Sandnes Montessoriskole Håkon Østgård og FAU-leder ved Sandnes skole Veronica Vangen Evensen, er klare på at de jobber videre mot etablering av friskole i 2018.


Det er de skjønnsmessige vurderingene skoleetablererne får nei til. For syv år siden var Hadsel kommune på Robek-listen, et register over kommuner med for dårlig økonomi.

– Hadsel kommune var oppført i Robek-registeret fra 18.11.2003 til 27.08.2010, og har siden utmelding levd på grensen, skriver Utdanningsdirektoratet.

Det pekes videre på at kommunen har levd på grensen, samt et stort underskudd i 2014:

-Disposisjonsfondet har de senere år vært negativt, men utgjør nå ca 0,5 % av brutto driftsinntekter, mot landsnittets cirka 10 prosent. Etter regnskapsåret 2014 hadde kommunen et udekket underskudd på 43,4 millioner. Etter utbytte på over 38 millioner fra kommunalt kraftselskap unngikk kommunen Robek med kr. 474.000,-, med minst mulig margin.

Klare skillelinjer før montessori-uttalelse

Torsdag skal kommunestyret i Hadsel avgjøre hva de skal si i sin høringsuttalelse til søknaden om friskole på Sandnes. Skillelinjene mellom posisjon og opposisjon er til å ta og føle på.


Utdanningsdirektoratets vedtak kan ankes til Utdanningsdepartementet. Ankefristen er tre uker.


Argumentene

For øvrige argumenterer direktoratet slik:

*For øvrig ser vi det som relevant å legge vekt på at kommunen, som en del av den vedtatte skolebruksplanen, har flyttet elevene fra ungdomstrinnet på Sandnes til Stokmarknes. Kommunen skriver bla. a. følgende: «Opprettelse av en Montessoriskole for ungdomstrinnet på Sandnes vil få til konsekvens en manglende mulighet for at kommunen får benyttet kapasiteten ved Stokmarknes skole optimalt i relasjon til denne utbyggingen», skriver direktoratet.

Økonomi og kapasitet

Direktoratet peker på at kommunen får svekket sin økonomi med tre millioner kroner dersom privatskolen blir opprettet. I tillegg får kommunen ikke utnyttet kapasiteten ved den nye skolen på Stokmarknes.

Det er de negative konsekvensene for Hadsel som gir utslaget:

– Avslaget baseres på en skjønnsmessig vurdering og begrunnes i at godkjenning ville hatt negative konsekvenser for vertskommunen, heter det i beslutningen.