Aasvik med plass i distriktsutvalg

Siv Aasvik har fått nytt verv i Arbeiderpartiet

Hadselordføreren skal være med og definere Arbeiderpartiets distriktspolitikk fram mot de kommende valgene.

BY OG LAND, HAND I HAND?: Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) er blant medlemmene i Arbeiderpartiets distriktsutvalg. 

Hadsel

– Uten verdiskapninga i distriktene og spredt bosetting vil vi ikke kunne opprettholde den velferden og velstanden i Norge som vi ønsker. I dag har vi en regjering som er ekstremt sentralistiske. Det er svært lite langsiktig og vil ødelegge noe av det aller beste med Norge, nemlig at vi tar hele landet i bruk, mener Aasvik som er én av fjorten i Arbeiderpartiets distriktsutvalg.

Forslag til landsstyret

Utvalgets mandat er ifølge partiets nettsider blant annet å:

videreutvikle partiets distriktspolitikk med særlig vekt på betydningen av arbeidsplasser for distriktene og likeverdig tilgang til velferdstjenester.

beskrive hvordan distriktspolitiske utfordringer kan møtes på en måte som skaper optimisme og fokus på mulighetene i Distrikts-Norge.

– Utvalget skal utarbeide mål og nye forslag inn mot kommunevalget i 2019 og programarbeidet mot 2021, står det i mandatet.

De 14 medlemmene i utvalget skal levere et forslag som så skal behandles i landsstyrets møte i september.

– To gode nyheter for Hadsel

I tillegg til å være tilfreds med å kunne delta i distriktsarbeidet, er Aasvik i disse dager meget fornøyd med sine partifellers innsats i stortingssalen. Onsdag gikk nemlig Ap, Sp, SV og KrF sammen om flere forslag, som alle strid med regjeringa sin politikk. Hadselordføreren trekker fram to saker som vil få særlig betydning for vår kommune.

– Opposisjonen sørger for at statlig støtte til dagtilbud for demente økes. For Hadsels del vil dette bety en ekstra stilling. Dette er kjempebra og vil bidra til økt livskvalitet og mindre ensomhet for dem som bor hjemme med demens, sier hun.

Regjeringen hadde i utgangspunktet lagt opp til at kommunene fra 2021 (denne tidsfristen har blitt forlenget flere ganger tidligere) ville miste pengestøtten fra staten til å rehabilitere gamle sykehjem og omsorgsboliger. Altså at kun nye plasser ville utløse tilskudd etter 2021.

– Ap fikk sammen med de andre opposisjonspartiene presset fram at det også i fremtiden vil gis tilskudd til rehabilitering av eksisterende plasser. Det er gode nyheter for Hadsel, som vil komme til å ha behov for både rehabilitering og nybygg i årene fremover, mener Aasvik.