Gir rådmannen i oppgave å presse ned vernebyggprisen

Kommunestyret i Hadsel går for rådmannens anbefaling i saken om vernebygg, til tross for at Museum Nord har truet med å trekke seg hvis dette ble utfallet.

ENIGE: Kommunestyret var nesten helt unisont i sitt vedtak om å gi rådmannen jobben med å forhandle fram en bedre pris, med stort sett samme innhold, på vernebyggprosjektet. Her er det varaordfører Kurt Jenssen (Sp), Arne Ivar Mikalsen (V), Håkon T. Hanssen (FrP) og Ivar Fredriksen (H) som diskuterer saken. 

Hadsel

Etter mange timers debatt om et utvilsomt komplisert tema kom politikerne til slutt i havn. Om enn en midlertidig fortøyning der skjærene lurer ganske nært.

Kort fortalt har en årelang kamp resultert i at stat, fylke og ikke minst Hadsel kommune sammen har funnet det som for kort tid siden så ut til å være nok penger til et vernebygg for ilandsatte MS «Finnmarken» på Stokmarknes. Med på kjøpet har etter hvert et nytt og forbedret hurtigrutemuseum kommet. Men da anbudsfristen gikk ut tidligere i vår, var det billigste tilbudet for å kunne oppfylle de framsatte kravene 155 millioner kroner, 40 millioner mer enn prosjektets kostnadsramme.


Museumsdirektør i Museum Nord, Geir Are Johansen:

– Utspillet fra Hadsel kommune kan til syvende og sist sette prosjektet på spill

Museumsdirektør ved Museum Nord, Geir Are Johansen, er klokkeklar etter dagens utspill fra økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen.

 

Dermed handlet det om å «finne» de siste millionene eller klare å få et akseptabelt bygg og museum innenfor ramma på 115 millioner kroner.

Museum Nord vedtok i et styremøte i starten av juni at de kunne betale mer i husleie til Hadsel for leie av lokalene til Hurtigrutemuseet. Nøyaktig hvor langt museet strekker seg har vært én av gjenstandene til munnhuggeri – av enkelte i Hadsels kommunestyre kalt skyggeboksing - mellom kommunens økonomisjef Tommy Løveng Hansen og direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen.


Økonomisjef i Hadsel, Tommy Løven Hansen om «Finnmarken»-forslaget fra Museum Nord:

– Kan ikke gå med på avtalen slik den foreligger, men går i forhandlinger

Hadsel kommune er positive til å gå videre for å skaffe flere midler til vernebygget over «Finnmarken», men administrasjonen er klar på at de ikke anbefaler å øke låneramma.

 

Førstnevnte mener at det reelt sett bare er en drøy halv million, mens Museum Nord mener det er en hel million, og dermed 20 millioner. En forutsetning for økningen har vært at kommunen bidrar med de resterende 20.

TOK SATS: Kommunestyrets uavhengige representant, Kate Adolfsen-Trabelsi, viser her fram forslaget sitt til Aps Finn Sture Hultgren.  

 

Brev fra Museum Nord

Fristen for å akseptere det billigste tilbudet er førstkommende mandag, og flere av de folkevalgte følte seg i en skvis. Tre dager før torsdagens kommunestyremøte sendte Museum Nord et brev hvor de skrev:


Mueum Nord øker sin vernebygg-andel med 20 mill men med krav om at Hadsel øker sin andel med 20 millioner kroner:

Kurt Jenssen: – Dette må vi vurdere nøye

Museum Nord økte på et styemøte sin andel til vernebygget over MS "Finnmarken" med 20 millioner kroner, men med noen forutsetninger.

 

Dersom rådmannens innstilling i saken blir vedtatt betyr det:

1. Museum Nord kommer ikke til å bidra med inntil en million kroner ekstra i husleie for å dekke ei låneøkning på 20 millioner kroner, da vår forutsetning om samfinansiering på ei total låneøkning på 40 millioner kroner ikke ivaretas. Vi anser heller ikke vår forutsetning om at «opprinnelig konsept blir fulgt» som ivaretatt i et nedskalert prosjekt.

2. Museum Nord frykter at ei forhandling med entreprenørene vil bidra til ei ytterligere nedskalering av prosjektet, hvor vi blant annet kan miste den arkitektoniske verdien. Vi forbeholder oss derfor retten til å trekke oss fra prosjektet på i ethvert tidspunkt i videre prosess.

3. Dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre vil styret i Museum Nord komme til å vurdere å trekke seg ut av drifta og forvaltningen av Hurtigrutemuseet.


– Gladsak som har blitt verkebyll

Aina Nilsen (Sp) var blant dem som omtalte brevet fra talerstolen torsdag.

– Tonen er ikke ålreit. Dette legger ikke opp til godt samarbeid, sa hun.

Senere la hun til hvor positiv hun mener saken i utgangspunktet er og hvilket stort potensial hun mener et slikt framtidig museum har.

Ivar Fredriksen (H) opplevde det som en følelse av at det ville bli både riktig og galt uansett hva kommunestyret gikk for torsdag.

– Dette var egentlig en gladsak, men har blitt en verkebyll. Bruk nå sunn fornuft i de videre forhandlinger. La oss ikke bruke for harde ord, rådet han rådmannen.


– Noen ganger må man sette utfor

Kate Adolfsen-Trabelsi (uavhengig) la fram et forslag om å bla opp de 20 millionene, forutsatt at Museum Nord gjør det samme.

– Jeg har bestemt meg for å hoppe. Jeg er valgt av folket og til å prioritere. I min verden er Hurtigrutemuseet like viktig som mange av de andre store prioriteringene vi har gjort denne perioden. Det er en reell fare for at vil Museum Nord trekke seg. Det kan kalles en trussel, men det står skrevet i det vi har fått. Det må vi ta inn over oss. Det er vi som står i fare for å sitte igjen med svarteper, mente hun.

Forslaget ble imidlertid nedstemt.

Også Arne Ivar Mikalsen (V) etterlyste litt mer positivitet.

– Jeg er redd for at hvis kommunestyret i Hadsel hadde avgjort hvordan Ishavskatedralen i Tromsø skulle bli, ville vi endt opp med noe á la Stokmarknes menighetshus. Noen ganger må man hoppe, sa han.

Tror ikke de trekker seg ut

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap), som opp gjennom årene har hatt befatning med saken fra flere forskjellige verv og jobber, mente det er tvilsomt at Museum Nord ville gjøre alvor ut av advarselen om å trekke seg ut dersom det ble nye forhandlinger.

– Også Museum Nord er opptatt av støttespillere. Blant annet Nordland fylkeskommune som er sterkt interessert i å få realisert dette prosjektet. Jeg stiller meg tvilende til de at vil komme til å trekke seg ut. Det tror jeg vil få konsekvenser for dem utover denne saken, sa hun.

Jan Steffensen (MOS) la fram et forslag som er identisk med rådmannens innstilling (se nederst i saken), men med et tilleggspunkt at det innhentes en ekstern risikovurdering.

– Vi ønsker å gi rådmannen full tillit i forhandlingene, sa han om forslaget han fremmet på vegne av alle i salen, med unntak av uavhengige Adolfsen-Trabelsi.

Dermed er Hadsel innstilt på å benytte muligheten i loven om offentlige anskaffelser som betyr at de formelt avlyser anbudet og deretter går rett i forhandlinger med tilbyderne.

– Men det er verdt å merke seg at vi ikke har sagt noe om nedskalering. Det handler nå om å prøve å få en bedre pris på det som finnes i kravspesifikasjonen i det opprinnelige anbudet, sa han.

Saken er ventet tilbake på bordet i et ekstraordinært kommunestyremøte i august.Rådmannens innstilling

1. Hadsel kommune ønsker å gå videre med byggeprosjektet vernebygg over M/S Finnmarken.

2. Byggeprosjektets mottatte tilbud overstiger fastsatt budsjett og kommunen benytter r etten til å gjennomføre en ny konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring i hht Forskrift om offentlige anskaffelser §13 - 3, bokstav a.

3. Formålet med forhandlingene er å redusere prosjektkostnadene, men innenfor rammen av et bærekraftig museum.

4. Kommunestyret ser det vanskelig å øke årlig driftsbelastning utover allerede vedtatte rammer.

5. Hadsel kommune åpner for muligheten for å etablere et eierselskap for museumsbygget. Det forutsettes at Museum Nord dekker alle merkostnadene ved etablering og d rift av selskapet.

6. Kommunestyret gir administrasjonen mandat til å fremforhandle samarbeidsavtale mellom Museum Nord og Hadsel kommune innenfor gitte forutsetninger i ovennevnte punkter – i tillegg til tidligere vedtak .

7. Forslag til avtale mellom Museum Nor d og Hadsel kommune samt forslag om kontraktinngåelse med totalentreprenør legges fram for kommunestyret til endelig godkjenning.