Går for helsehus ved siden av sykehjemmet

Formannskapet i Hadsel vil bygge nytt helsehus på Stokmarknes, framfor å leie lokaler i Bykuben. Men la til et punkt om at legekontoret på Melbu skal fredes.

Et nytt helsehus kan bygges her, like ved de nye omsorgsboligene på Stokmarknes. Arkivfoto 

Hadsel

Dermed ligger alt til rette for et «eie framfor å leie»-vedtak i kommunestyret neste torsdag. I så fall setter kommunen i gang en anbudsprosess om nybygg med en totalramme på inntil 62 millioner kroner.


– Nok parkeringsplasser ved Bykuben for et eventuelt legesenter

Dersom kommunen vil bli leietakere i Bykuben, er ett av spørsmålene mange har stilt hvordan parkeringssituasjonen vil bli i sentrum.

 

Tomt bestemt

Den utpekte tomta ligger i Dr. Thodes gate, i umiddelbar nærhet til sykehjemmet og de snart ferdigstilte døgnbemannede omsorgsboligene.

– Da saken kom opp, måtte vi gå noen runder. Blant annet når det gjaldt økonomien. Ut fra det nå har fått, i utgangspunktet går for helsehus og samlokalisering, sa Britt Solvik (Ap) da formannskapet startet behandlingen av saken.

Da hadde saken allerede vært til politisk behandling i helse- og omsorgsutvalget og arbeidsmiljøutvalget tidligere denne uken. Begge steder ble rådmannens anbefaling, altså nybygget, vedtatt.

Rådmann om leie-alternativet fra Bykuben:

– Om vi går for legesenter i Bykuben, må vi leie hele andre etasje

Om kommunen velger å leie fremfor å bygge nytt til helsesenterlokalene, vil det være snakk om å leie hele andre etasje på Bykuben.

 

Like dyrt å leie

Rådmannens alternative anbefaling, som Ola Morten Teigen tidligere har karakterisert som godt, er leie av Stokmarknesbygget AS i Bykuben.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen forklarte for formannskapet at det i saken har blitt tatt utgangspunkt i det dyreste innkomne tilbudet for nybygg, høyere rente enn markedet «tror» og tre ganger så mye til vedlikehold som kommunen ellers bruker på sine bygg.

– Dette regnestykket viser at totalsummen i løpet av en periode på 40 år ender omtrent like høyt. Rundt 140 millioner for begge, forklarte han.


Rådmannen med to forslag om nytt helsesenter på Stokmarknes:

Anbefaler nybygg, men gir politikerne en rimeligere utvei

Rådmann Ola Morten Teigen, gir politikerne i Hadsel to alternativer for nytt helsesenter.

 

Mindre

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) påpekte at dette måtte anses som et «worst case»-scenario å regne.

– Det betyr at nybygget fort kan komme til å koste oss en god del mindre, vurderte Jenssen.

I tillegg vil kommunen forhåpentligvis, om vedlikeholdsambisjonen innfris, sitte igjen med et brukbart og nedbetalt bygg etter de 40 årene.


Innstillingen fra rådmannen

Rådmannens innstilling

1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og gjennomføre et anbud for nybygg til Stokmarknes helsesenter.

2. Det legges til grunn at bygget etableres i Dr. Thodes gt.

3. Det innarbeides kr 62.000.000, - i økonomiplanen for perioden 2019 - 2022

4. Det forutsettes god brukermedvirkning i utarbeidelse av anbudet, samt involvering av de tillitsvalgte.

 

Samling viktig

Som VOL omtalte behørig etter behandlingen i helse- og omsorgsutvalget mandag, er samling av tjenester et viktig helsefaglig argument for at nybygg er veien å gå.

– Samlokalisering er like mye for brukerne som de ansatte. 130 brukere hver dag, vanskelig for å se hvordan løses på smidig måte i sentrum. Ingen tvil om å ta på alvor at det er uholdbare arbeidsforhold, sa ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap).

Arbeidskraft

Men det handler også om å trekke til seg verdifull arbeidskraft.

– Det er ekstremt stor konkurranse om å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere. At vi kan stille med en klynge av fagmiljø i et godt, tidsriktig bygg skal vi ikke se bort fra vil være positivt for rekruttering, sa Aasvik.

Posisjonen (Ap og Sp) foreslo å støtte innstillingen fra helse- og omsorgsutvalget om å starte anbudsprosessen med mål om nybygg av helsehuset.

Freder Melbu

Jan Steffensen (MOS) la fram et forslag på vegne av sitt parti og Venstre om at det skal gås en runde til med Stokmarknesbygget AS og Wedding (som leier ut disse lokalene til kommunen i dag).

– Det er en del usikkerhet rundt Wedding som jeg ønsker besvart. Det settes en ramme på 2,2 millioner kroner og settes frist til 28. oktober. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med nybygg hvis forhandlingene ikke lykkes eller Arbeidstilsynet ikke godkjenner lokalene, sier forslaget.

Posisjonens forslag fikk flertall, mot de to stemmene fra Venstre og MOS.

Tilleggsforslaget om at legekontorstrukturen ligger fast ble enstemmig vedtatt.