45 dagers fengsel for NAV-bedrageri

En hadselværing er dømt til 45 dagers fengsel for å ha tilegnet seg 151.681 kroner fra NAV som han ikke hadde krav på.

FENGSEL En hadselværing må sone 45 dager i fengsel for å ha tilegnet seg 151.681 kroner fra NAV som han ikke hadde krav på.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Hadsel

Det var i juli 2016 at hadselværingen gjorde det første tilfellet av bedrageri da han ikke opplyste NAV om til sammen 458,5 timer med arbeid han hadde utført for tre forskjellige arbeidsgivere. Det gjorde at han urettmessig fikk utbetalt 86.321 kroner fra NAV.

Fra 6. mars til 9. juni 2017 unnlot hadselværingen å opplyse NAV om 317 timer han arbeidet for to forskjellige arbeidsgivere og fikk dermed urettmessig utbetalt 65.360 kroner fra NAV.

Hadselværingen avla en uforbeholden tilståelse for Vesterålen tingrett. Retten skriver at riktigheten av tilståelsen styrkes av andre opplysninger i saken.

– På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig og med vinnings hensikt, heter det i dommen.

Økonomiske problemer

Hadselværingen forklarte bedrageriet med økonomiske problemer og at han derfor tok alt han kunne av ekstrajobber. Likevel går økonomien i minus hver måned.

– Siktede bemerket at dersom han må sone en fengselsstraff vil dette ytterligere forverre hans økonomiske situasjon, heter det dommen.

Folketrygdens grunnbeløp

Ettersom det totale beløpet i denne saken er 151.681 kroner, handler saken om et større beløp enn folketrygdens grunnbeløp (1 G). Dette beløpet angir grensen for om saker av denne typen betraktes som grovt bedrageri eller ikke.

– Folketrygdens grunnbeløp utgjorde i gjerningsperioden i snitt rett over kr 90.000,-. Bedrageriet omfatter totalt verdier på over kr 150.000, altså nærmere kr 60.000 mer enn grunnbeløpet. Både beløpets størrelse og de gjentatte tilfellene av trygdebedrageri tilsier hver for seg at straffen skal settes til ubetinget fengsel, skriver Vesterålen tingrett.

Det at hadselværingen avla en uforbeholden tilståelse og at påtalemyndigheten har brukt lang tid på å få saken for retten, teller i formildende retning for hadselværingen.

Retten sluttet seg med det til aktors påstand om 45 dagers ubetinget fengsel.