Advokat inn i Brattåsen-debatten i 12. time: Ble forkastet av formannskapet

Advokat Nils H. Storeng ved advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) er klar på at det finnes flere svakheter rundt saken med Brattåsen masseuttak. Deres brev ble mottatt av kommunen 12. desember, men

Brattåsen masseuttak. Arkivfoto  Foto: PEDERSEN HARALD

Hadsel

Dette kommer frem av et brev som ble sendt til kommunen 12. desember.

I brevet forklarer advokatene at de er hyret inn av Teresa Grøtan og Njord V. Svendsen i saka rundt planforslag for Brattåsen masseuttak.

Advokatfirmaet har sammen med firmaet Planråd AS gjennomgått sakens bakgrunn.

– Med dette som bakgrunn finner vi det nødvendig å inngi kommentarer på vegne av våre klienter. Dette innebærer også å gjøre Hadsel kommune oppmerksom på mulige konsekvenser dersom detaljreguleringsplanen vedtas i sin nåværende form, skriver advokat Storeng i brevet som sto omtalt hos Bladet Vesterålen først.


Hadsel FrP:

– Skal og må ende ut med at vi har en «alle fornøyd garanti»

– Vi har 27 underskrifter fra beboere i Hadselhamn som har underskrevet på en felles høringsuttalelse i forhold til masseuttaket i Brattåsen, skriver Hadsel FrP.

 

Forkastet

Brevet fra advokatene ble ikke tatt med i saken om Brattåsen-utbyggingen, vedtok Formannskapet.

– Dette brevet gjorde at jeg endret mening i saken, sa Arne Ivar Mikalsen (V) da formannskapet så på saken.


Brattåsen-regulering avgjøres

I et ekstraordinært formannskapsmøte foran siste kommunestyremøte før jul vil det avgjøres om det blir fortsatt drift i pukkverket i Brattåsen.

 

Varsler erstatningskrav

Brevet, som kom administrasjonen i hende onsdag kveld, var fullstendig ukjent for politikerne, og administrasjonen kunne heller ikke si noe om innholdet i brevet da formannskapet så på saken.

– Vi har ikke fått muligheten til å vurdere brevet og vi vil gjøre vårt beste utover dagen så vi kan svare på spørsmålet i behandlingen i kommunestyret, sa Ola Morten Teigen i formannskapet.

Brevet er en respons på vurderingen rundt erstatningsansvar i Brattåsen-reguleringen som VA skrev om før møtet. Her tar de blant annet opp utredningen av alternativer til Brattåsen. Eller rettere sagt mangelen på det.

– Etter vår oppfatning er ikke eventuelle alternativer til masseuttaket tilstrekkelig utredet. Vi finner det ikke dokumenter at uttakets positive følge for samfunnet er større enn de negative konsekvensene for de berørte, skriver advokatfirmaet i brevet.

De avsluttet brevet med at dersom det ikke ble tatt med i saksbehandlingen, ville de ha det anført i saken at brevet var å anse som en klage.


Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning om Brattåsen Masseuttak:

Anbefaler å prioritere tiltak og utforming som avbøter ulempene

Direktoratet for mineforvaltning (DMF) anbefaler i en høringsuttalelse til planforslaget for Brattåsen masseuttak, at kommunen og tiltakshaver prioriterer tiltak og utforming som avbøter med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.

 

For sent

Kurt Jenssen mente det var feil å ta med brevet i saken fordi det kom så sent.

– Ganske nylig, saker som har kommet i 12 time. Som kommune blir vi angrepet, vi ikke fått sett på det. Det er grunn til at vi har frister i saksbehandling. Du skal ikke vinne ved å sende inn noe i 12. time og jeg føler det er det som er gjort her.

Arne Ivar Mikalsen (V) og Jan Steffensen (MOS) mente på sin side at dette burde være med i saken, fordi politikerne som skal behandle saken og avgjøre fremtiden til både masseuttaket og naboene, tross alt burde være så godt informert om saken som mulig.

– Brevet er delvis en respons på vår advokats vurdering som har vært fremme i media. Her er det andre vurderingsgrunner som kan få konsekvenser for oss og det er det jeg legger til grunn, sa Mikalsen.

– Jeg har stor forståelse for at administrasjonen må sette en grense, men vi som politikere må ha all info før vi rekker opp hånda og dette er etter min mening informasjon som må komme fram, sa Steffensen.

De to stemte for at brevet skulle legges ved i behandlingen av saken, men ble nedstemt av de øvrige i formannskapet.


Nordland fylkeskommune i uttalelse om planforslag til Brattåsen masseuttak:

– Positivt at kommunen har lagt vekt på avbøtende tiltak

Nordland fylkeskommune sier i en uttalelse til Hadsel kommune, at de ser det som positivt at kommunen har lagt vekt på avbøtende tiltak. De er også positive til at forslaget til reguleringsplan stiller klare krav i forhold til støy, samt til oppfølging og kontroll av anlegget.

 

– Svakheter

Advokatene sier i brevet at det er klare svakheter i utredningen rundt Brattåsen.

– Etter vår vurdering er det klare svakheter ved ROS-analysen, støyutredningen og planbestemmelsene.

Advokaten går så inn på at det er en klar hovedregel at ROS-analysen skal ta utgangspunkt i dagens situasjon, for deretter å beskrive konsekvenser som følger av ny plansituasjon.

– I denne saken fremstår det derimot som at analysen i stedet tar utgangspunkt i fremtidig situasjon, skrives det.

Situasjonen rundt støy og støv, kritiseres også:
– En situasjon for støy og støv som angis med «grønt» konfliktnivå fremstår i beste fall som misvisende. Beskrivelsen synes å bygge på en rekke forutsetninger, blant annet at tiltak er gjennomført og at driften begrenses ved bruk av noen maskiner samtidig, skrives det og fortsettes:

– Det er på det rene at området er vindutsatt. Betydningen vind har for støv og støy synes ikke å være vurdert, skrives det og det påstås så at støv og støy vil ha et større og kraftigere nedslagsfelt enn det som er sagt i planmatriellet og at flere målinger i planene ligger i grenseland for hva som er tillatt.


Naboer i høringsuttalelser til høringen om Brattåsen masseuttak:

– Steng Brattåsen masseuttak!

September i år ble detaljreguleringsplanen for Brattåsen masseuttak i Hadselhamn lagt ut på en seks ukers høring. Masseuttaket har vært omdiskutert i mange år, og høringsuttalelsene viser at beboerne i Hadselhamn ikke er blitt mer positive til det.

 

– Tiltak kreves

Videre går advokaten inn på at flere bygg i nærheten av masseuttaket ligger i det som kalles gul sone - altså hus som påvirkes i moderat grad av støy og støv.

– Dette innebærer at det kreves tiltak for å komme under anbefalte tiltaksgrenser. Vi finner grunn til å presisere at retningslinjene operer med maksimumsgrenser hvor støynivået baserer seg på ekvivalentnivå, det vil si gjennomsnitt i et tidsrom.

Videre gås det inn på at det er uklart når støy og støvmålinger er gjort og om hva som kan forventes når arbeid pågår i større intensitet ved masseuttaket.

– Det må avklares om støyanalysen bygger på lengre driftstid enn den som vil være reell, eller anbefalt i ROS-analysen.

Advokatene finner i samråd med Planråd AS det som «overveiende sannsynlig» at støy i perioder vil kunne påvirke naboer godt over anbefalte grenser.

Advokaten påpeker også at eventuelle alternativer til et masseuttak i Brattåsen, ikke er godt nok utredet.

I brevet stilles det også spørsmål ved rammene for tillatelsen til masseuttaket, som etter advokatenes skjønn legger opp til økt aktivitet i perioder, uten at det er konsekvensutredet.

I oppsummering finner ikke advokatene noe grunnlag for å vedta detaljreguleringsplanen.

– Detaljregulering av driftstidene i planbestemmelsen må sendes på høring.