Samferdselsministeren har svart på Eirik Sivertsen (AP) sitt spørsmål om unntak fra avstandskravene på postlevering:

Halvparten av unntakene fra avstandskravene på postlevering i Nordland, er i Hadsel

I starten av januar stilte Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, skriftlig spørsmål til samferdselsminister John Georg Dale (Sp), om han kunne redegjøre for hvor det er gjort unntak fra avstandskravene på postlevering. Det har Dahle gjort, og svaret viser at tre av seks unntak gjort i Nordland, er i Hadsel kommune.
Hadsel

Ifølge oversikten Dahle har lagt ved i sitt svar, er var det ved utgangen av 2018 gitt 129 unntak for husstander, og ni unntak for virksomheter i Norge. Tre av de seks unntakene som var gitt i Nordland, var i Lonkan og på Hennes i Hadsel kommune.

Før jul ble det kjent at beboerne i Lonkan, på Helgenes og Brottøy fra 1. februar måtte reise til Hennes for å hente posten. Dette var en tur som, hvis man ikke hadde egen båt, ville tatt opptil fem timer.

Like over nyttår ble det kjent at Hadsel kommune og Nordland Fylkeskommune trolig hadde funnet en løsning på dette problemet, og selv om disse planene enda ikke er helt i boks, var Posten Norge AS positiv til den skisserte løsningen. Går denne nye planen gjennom, der innbyggerne i de tre bygdene får levert posten med hurtigbåten to ganger i uken, kan dermed de tre unntakene fra avstandskravene på postlevering falle bort.

Eirik Sivertsen (Ap) sitt spørsmål til samferdselsminister John Georg Dale (Sp):

I svar til stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen 20.12.2018 opplyser samferdselsministeren at det er gjort unntak fra avstandskravene på postlevering for 115 husstander og virksomheter på landsbasis i løpet av 2018. Kan statsråden gi en oversikt over i hvilke fylker, på hvilke postnummer og om det er husstand eller virksomhet disse unntakene er gjort?

Samferdselsminister John Georg Dale (Sp) sitt svar til Sivertsen:

Brevvolumet er redusert med over 60 prosent sidan 1999, og det er forventa ein reduksjon

på nesten 60 prosent også mellom 2018 og 2025. Fallet i brevvolumet har eskalert dei siste 2-3 åra til over 10 prosent årleg. Folk, verksemder og offentleg sektor vel å kommunisere raskare og meir effektivt digitalt, noko som gir mange gevinstar for det norske samfunnet. Men det gir også store utfordringar for leveringspliktig tilbydar, fordi det inneber raskt og sterkt fallande inntekter. I lys av dette må regelverket legge til rette for kostnadseffektiv omdeling, samstundes som det må sikre grunnleggande rettar for postmottakarane.

Med heimel i postloven og postforskriften kan det gjerast unntak frå reglane om plassering av postkassar for inntil 11 000 husstandar og næringsverksemder på landsbasis når særleg spreidd busetnad eller næringsverksemd gjer utlevering urimeleg kostnadskrevjande. Eg viser i den samanheng til omtalar i Prop. 131 S (2016-2017) Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar, jf. Innst. 472 S (2016-2017) og Prop. 109 L (2014-2015) Lov om posttjenester, jf. Innst. 314 L (2014-2015).

Posten Norge AS opplyser at det var ein feil i oversikta som blei send departementet like før jul

i 2018. Feil tal blei difor opplyst i svaret til representanten Langholm Hansen. Posten opplyser no at   det korrekte er at unntaka som er godkjende i 2018 omfattar 129 husstandar og 9 verksemder.

Oversikta over kvar desse 129 husstandane og 9 verksemdene er når det gjeld fylke og postnummer følgjer her:

FylkePostnummerPoststed
Troms9141Mjølvik
Troms9182Seglvik
Troms9184Reinfjord
Troms9185Spildra
Troms9424Kjøtta
Troms9427Meløyvær
Nordland8447Lonkan
Nordland8447Lonkan
Nordland8414Hennes
Nordland8189Gjersvikgrenda
Nordland8880Bærøyvågen
Nordland8185Vågaholmen
Aust-Agder4985Vegårshei
Rogaland4208Saudasjøen
Rogaland4237Suldalsosen
Vest-Agder4580Lyngdal
Sogn og Fjordane6967Hellevik i Fjaler
Hordaland5680Tysnes
Hordaland5476Gjetingsdalen
Hordland5690Lundegrend
Rogaland4380Hauge i Dalane
Rogaland4443Tjørheim
Rogaland4387Bjerkreim
Rogaland4389Vikeså
Sogn og Fjordane5966Eivindvik
Sogn og Fjordane6848Fjærland
Sogn og Fjordane6855Frønningen
Sogn og Fjordane6993Høyanger
Aust-Agder4910Lyngør
Sogn og Fjordane6899Balestrand
Sogn og Fjordane6885Årdalstangen
Hordaland5994Vikanes

Totalt tal på unntak i 2018 blir rapportert årleg til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit innan utgangen av førstekvartal. Ved utgangen av 2017 var det gjort unntak for totalt i overkant av 9 900 husstandar og verksemder, ifølgje Posten. Rundt 70 prosent av desse unntaka var i ein avstand på under 500 meter frå eigedomsgrensa og over 90 prosent under 1 kilometer frå grensa. Rapporten for 2018 er ikkje klar enno, men totalt tal på unntak ligg truleg på om lag 10 000.

Posten opplyser at selskapet vurderer alternative løysingar før unntak blir godkjende og sette i verk, og at postmottakarane som er omfatta blir inviterte til å foreslå andre leveringspunkt som då vil bli vurderte av Posten. Eg er glad for at selskapet legg opp til god informasjon og dialog for å undersøke om det finst alternative løysingar og er opne for innspel frå postmottakarane.

Innanfor det til ei kvar tid gjeldande regelverk står selskapet fritt til å organisere si drift. Det er  nødvendig for å kunne møte dei store utfordringane digitaliseringa gir for postverksemda på ein måte som legg til rette for eit godt posttilbod også i framtida.


Beboere i Lonkan, Helgenes og Brottøy må hente posten på Hennes:

Vil bruke fem timer til postkassen

Fra 1. februar 2019 må innbyggerne i Lonkan, Helgenes og Brottøy til Hennes for å hente posten. For de som ikke har egen båt vil dette si at turen til postkassen vil ta rundt fem timer.Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) om den nye postløsningen på Innlandet:

– Det er uakseptabelt

Varaordfører i Hadsel, Kurt Jenssen (Sp), synes ikke noe om at beboerne i Lonkan, Helgenes og Brottøy fra 1. februar må hente posten sin på Hennes.Postleveringsendringen på Innlandet:

– Vil ivareta innbyggerne på best mulig måte

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, sier at Hadsel kommune ønsker å ivareta innbyggerne i Lonkan, Helgenes og Brottøy på best mulig måte.Fikk beskjed om at de måtte bruke fem timer for å hente posten. Nå nærmer saken seg en løsning

Før jul skrev VOL at flere av beboerne på Lonkan, Helgenes og Brottøy i Hadsel, kunne havne i en situasjon der de fra 1.februar måtte reise fem timer til Hennes for å hente post i egen postkasse. Nå går det mot en sannsynlig løsning på den betente saken.Liv-Kari Krey, fastboende i Lonkan om postløsningen:

– God løsning med postlevering to dager i uka

Tirsdag ettermiddag ble det klart at det trolig blir en løsning på postleveringen til innbyggerne i Lonkan, Helgenes og Brottøy. Dette er Liv-Kari Krey, fastboende i Lonkan veldig glad for å høre.