Nord universitet:

Sender forslag om ny studiestedsstruktur på høring

Nord universitet hadde tirsdag styremøte på Værnes. Der ble det vedtatt at innstillingen til konstituert rektor, Hanne Solheim Hansen, denne uken sendes ut på høring.

Konstituert rektor ved Nord universitetet, Hanne Solheim Hansen.  Foto: Nord Universitet

Hadsel

Hansen presenterte i møtet sitt forslag til innstilling til ny studiestedsstruktur for universitetets styre.


Andreas Førde, kommunikasjonssjef hos Nord Universitet:

– Vi legger ikke ned på Stokmarknes. Vi vil fortsatt tilby utdanninger

Andreas Førde, kommunikasjonssjef hos Nord Universitet, sier til VOL at de ikke vil legge ned sykepleierutdanningen ved Nord Universitet studiested Vesterålen. – Fagmiljøet på Stokmarknes vil flyttes til Bodø, men utdanningene flyttes ikke, sier han.

 

Er ikke bærekraftig

Hovedbudskapet i hennes presentasjon, var at Nord universitet skal levere forskning av høy kvalitet og utdanne kandidater til regionen. Dette fordi at det er universitetets samfunnsoppdrag.

– For å lykkes med å utvikle et sterkt universitet for fremtiden, er det nødvendig å samle forskning og undervisning i sterkere fagmiljøer, og sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom og gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, står det i pressemeldingen sendt fra Nord universitet.


– Stor sykepleiemangel passer ikke med nedbygging

Nord Universitet møter sterk lokal motstand mot sine planer om å legge ned studietilbud på Stokmarknes.

 

Den konstituerte rektoren slo også fast at dagens organisering av universitetet ikke kan videreføres.

– Den grundige prosessen som er gjennomført, viser at dagens organisering med ni studiesteder ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk. Forslaget innebærer at forsknings- og undervisningsaktiviteten vil styrkes på noen studiesteder, men den ved andre studiesteder avvikles eller reduseres ved at hele eller deler av dagens aktivitet flyttes, heter det i pressemeldingen.


– Lytt til lokalpolitikerne

– Lytt til  lokalpolitikerne, er Rebekka Forøysunds oppfordring til dem som skal avgjøre fremtiden til Campus på Stokmarknes.

 

Fatter endelig vedtak 26. juni

Når styret møttes tirsdag, var dette deres førstegangsbehandling av Hansens forslag. Styret vedtok å be rektor om å sende rapporten på høring 3. mai, med frist til 15. juni 2019.

Styret i Nord universitet skal fatte sitt endelige vedtak om studiestedstruktur 26. juni i år.

Vigdis Moe Skarstein, styreleder i Nord Universitet (i midten).  Foto: Arkivfoto

 

– Det vi har behandlet i dag er å sende rektors utredning på høring. Jeg er glad for at denne utredningen nå foreligger slik at vi kan starte prosessen mot å få et vedtak om struktur 26. juni, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein i pressemeldingen.


– Har hatt veldig god hjelp i sykepleierutdanningen på Stokmarknes

Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, sier at det historisk har vært en kjemperessurs å ha sykepleierutdanning på Stokmarknes.

 

Hun sier videre at det har vært et langt og grundig forarbeid i universitetet.

– Jeg vil være tydelig på at vi ikke har fattet vedtak om struktur i dag. Høringsuttalelsene vil også være et viktig grunnlag for rektors endelige innstilling og styrets beslutning, sier Moe Skarstein.


Styrets vedtatte utdypning av noen punkter i utredningen

Styret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette.

Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport) foreslåtte endringer vil gi.

Styret viser videre til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

1. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi

Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synerger det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

Sykepleierutdanning

Det er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen.  I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.

En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

2. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26. juni. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest mulig relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene.

Utredningsgruppen bør inkludere nasjonale og internasjonale eksperter. Utredningen bør være ferdigstilt i løpet av november 2019.

– Absurd forslag

Slik reagerer Kurt Jenssen (Sp) i Hadsel formannskap på det offentliggjorte forslaget om fremtidig studiestedsstruktur for Nord universitet.Rektor ved Nord universitetet Hanne Solheim Hansen:

Foreslår å omstrukturere sykepleierutdanninga og satse i Bodø og Levanger

Nord Universitet-rektor vil omstrukturere på Stokmarknes og satse i Bodø og Levanger.