Foreslår å bruke Ekren til blant annet kortidspleie, vinterhybler til hjemmeboende og motelldrift for bussturister

I en interpellasjon til kommunestyret i Hadsel, stiller Jan Steffensen (MOS) spørsmål om sykehjemmet på Ekren kan nyttes til gjenbruk for å skape nye arbeidsplasser. Han har flere forslag til hvordan det skal gjøre.

Jan Steffensen i MOS.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Steffensen understreker i interpellasjonen at MOS og de øvrige partiene i opposisjonsgruppen ønsker å videreføre driften ved Hadsel sykehjem frem til et nytt anlegg med 28 institusjonsplasser står klart på tomta bak nåværende bygningsmasse.

Etter å ha gått gjennom to tilstandsrapporter for den eksisterende bygningsmassen på Ekren, i tillegg til å ha snakket med personer som kjenner anlegget godt, konkluderer Steffensen med at dagens anlegg, med enkle vedlikeholdstiltak, sannsynligvis kan benyttes i mange år fremover.

«Jeg vil her minne om at Bøheimen, som av de flest vurderes som noe av det beste pleie- og omsorgsanlegget vi har i Vesterålen, er basert på gjenbruk av bygningsmasse betydelig eldre enn deler det i har på Ekren. Evt. alternativ drift må fortrinnsvis skape et fornuftig supplement til vedtatt demenstilbud på Ekren, og mulighetene er sikkert mange», heter det i interpellasjonen.

Alternativene til gjenbruk som Steffensen skisserer, er som følger:

  • Evt. behov for lokaliteter for kommunal virksomhet
  • Vinterhybler for hjemmeboende som ønsker et tryggere tilbud på vinteren
  • Småleiligheter
  • Regionalt korttidspleietilbud for ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset
  • Regionalt rehabiliterings- og opplæringstilbud for demente og deres pårørende
  • Salg for regionalt pleie-, omsorgs- el. behandlingstilbud i privat regi
  • Salg til private innenfor turistnæringen/motelldrift for bussturister mv.

Med nevnte alternativer som utgangspunkt, stiller Steffensen spørsmål om deler eller hele bygningsmassen på Ekren kan gjenbrukes og bidra til å skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Forslaget hans til vedtak, er at kommunestyret ber rådmannen utrede om hele eller deler av bygningsmassen kan gjenbrukes innenfor offentlig tjenestetilbud eller i privat næringssammenheng. I den forbindelse ber han om at det hentes inn en grundig, uavhengig bygningsteknisk rapport med positivt søkelys på hvordan hele eller deler av bygningsmassen kan gjenbrukes.