Hadsel kommune om bussrutetilbudet i Vesterålen:

– Store deler av forslaget vil slå negativt ut for Hadsel

Kommunestyret i Hadsel er positiv til at Nordland Fylkeskommune vil styrke busstilbudet mellom Stokmarknes og Sortland. De mener dog at store deler av det foreliggende forslaget til endring av bussruter vil slå negativt ut for Hadsel.
Hadsel

Det fremkommer av høringsinnspillet Hadsel kommune har sendt til Nordland Fylkeskommune.


Regionrådet kritisk til foreslåtte kutt i kollektivtrafikken

Vesterålen Regionråd har kommet med en uttalelse om de foreslåtte kutta i kollektivtrafikken i Vesterålen.

 

– Større pendlermuligheter

Kommunen påpeker at det er en god del mennesker som pendler mellom Sortland og Stokmarknes, og at det dermed er viktig å ha et godt kollektivtilbud. Dette både med tanke på miljøgevinsten et busstilbud gir, men også fordi at det åpner opp for større pendlermuligheter for de som ikke har bil.

– I tillegg må det nevnes det store behovet for et bedre kollektivtilbud til turister. Her er et stort potensial for å lage sammenhengende tilbud for å økte turismen gjennom Vesterålen, at de overnatter i en kommune og besøker flere av de andre under besøket. At de bor lenger og legger mer igjen, står det i høringsuttalelsen fra kommunen.


Godtar tre avganger til Sortland om det gjøres endringer

Andøypolitikerne vil helst beholde fire daglige bussavganger mellom Andenes og Sortland, men kan godt godta tre avganger dersom det gjøres endringer. Den endelige uttalelsen er det formannskapet som skal avgi.

 

Det vises også til at en styrking av ruten mellom de to kommunesentrene vil muliggjøre at flere besøker det nye Hurtigrutemuseet. Samtidig vil det også styrke muligheten for transport av elever til og fra videregående, som igjen øker elevenes valgmuligheter.

– Vil slå negativt ut

Til tross for at de er positiv til styrkingen av ruten mellom Sortland og Stokmarknes, viser de til noen punkter de mener vil slå negativt ut for kommunen:

  • Kollektivtilbudet i distriktene svekkes, noe som vanskeliggjør hverdagen for pendlere og andre som er avhengig av kollektivtransport.
  • Muligheten til å drive turisme og destinasjonsutvikling svekkes. Det blir vanskeligere å gi et godt reiselivstilbud for de som ønsker å besøke både distrikt og tettsteder.
  • Mulighetene for arbeidspendling svekkes. Tilgangen til arbeidstakere reduseres, jf. uttalelsen fra Nordlaks.
  • Elever ved videregående skole i Hadsel får et redusert tilbud, jf. uttalelsen fra Hadsel videregående skole.
  • Barn og unge får reduserte muligheter til å treffes. Busstilbudet bør styrkes, ikke svekkes – da blir det mer attraktivt for unge å bli i Hadsel. Kollektivtransport er også gunstig for miljøet, og tilbudet bør derfor ikke reduseres. Jf. notat fra møte med elevrådene i januar 2019.
  • En reduksjon vil fremme bilismen fremfor kollektivtransport, og dermed vil den være mindre miljøvennlig.

Foreslår bussrute-kutt i Vesterålen

Fylkeskommunen foreslår flere kutt i bussruter i Vesterålen, og ber nå om høringsinnspill fra samtlige kommuner i regionen.

 

Ønsker bussrute til og fra Slottnes

Hadsel kommune ber også Nordland Fylkeskommune om å opprette bussrute på strekningen Stokmarknes – Slottnes. De ønsker at tilbudet skal opprettholdes de dagene eller periodene hvor den ordinære skolebussen ikke går, da inkludert alle skoleferier.

Det ønskes også at tilbudet på strekningen opprettes mandager, onsdager og fredager, samt at tilbudet minimum må være tilsvarende skoleruten. I tillegg til dette, bes det om at det opprettes en ekstra avgang tur/retur på kveldstid fredager.

Hadsel kommune ber videre om at fylkeskommunen opprettholder 11:50-avgangen fra Stokmarknes til Melbu med retur.

– Bakgrunnen for dette er at mange brukere, herunder foreldre, barn og ungdom er avhengig av offentlig transport til og fra kommunesenteret for å få gang til tannhelsetjeneste, helsestasjonstjeneste, svømmeundervisning og andre offentlige tjenester, skrives det.


Øksnes Eldreråd fraråder nedleggelse av Sortland bussterminal

I likhet med Sortland Eldreråd, fraråder også Øksnes Eldreråd å legge ned bussterminalen på Sortland.

 

– Viktig for alle reisende

I likhet med samtlige andre vesterålskommuner, stiller heller ikke Hadsel kommune seg positiv til nedleggelsen av bussterminalen på Sortland. Hadsel mener at denne er viktig for alle som reiser kollektivt i Vesterålen, både internt og mot Harstad/Evenes og Lofoten.

– Så vidt vi kjenner til er terminalen vedtatt kuttet i fylkeskommunens budsjett, uten forutgående høring. Hadsel kommune mener dette er svært uheldig, og vil fraråde at terminalen blir lagt ned, skrives det i høringsuttalelsen.


Fagforbundet Sortland:

– Nordland bør revurdere nedleggelse av bussterminalen

Fagforbundet Sortland ber Nordland fylkeskommune revurdere planene om nedleggelse av bussterminalen på Sortland.LO i Vesterålen:

– Kraftig tilbakeslag for kollektivtransporten

– Fylkestingets vedtak om nedlegging av bussterminalen på Sortland betyr et kraftig tilbakeslag for kollektiv persontransport i Vesterålen. Derfor må vedtaket reverseres.Sp vil ha bedre busstilbud fra Langøya til Stokmarknes

I kjølvannet av folkemøtet på Sandnes, foreslo Kurt Jenssen (Sp) at administrasjonen utarbeider en sak om bedre bussforbindelser mellom Stokmarknes og Slottnes.