Kommunalsjef Ann Kristin Vinje.   Foto: Tone M. Sørensen

Positivt engasjement for gang og sykkelvei i Sigerfjorden:

Gang og sykkelvei til ti millioner ut på anbud i høst

Gang og sykkelvei fra Langbakken til Sigerfjord skole skal ut på anbud i september, og arbeidene er planlagt å starte i år. Ifølge kommunalsjef Ann-Kristin Vinje er det et stort positivt engasjement i bygda for prosjektet.

I formannskapet gav kommunalsjef  for Plan og Utvikling, Ann-Kristin Vinje ei orientering om status gang- og sykkelvei Sigerfjorden.

– Gjennom vedtatt økonomiplan er første byggetrinn mellom Langbakken og skolen finansiert med kommunal totalramme på ti millioner kroner. Dette trinnet er prioritert i trafikksikkerhetsplanen, og det var søkt om tilskudd på tre millioner kroner fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg som bidrag til å redusere den kommunale totalrammen, sier Vinje.

Kommunen fikk imidlertid avslag fra fylket på søknaden.

Del av et større prosjekt

Første byggetrinn inngår som en del av et større prosjekt om forlengelse av gang- og sykkelvei gjennom sentrum av Sigerfjorden. Totalprosjektet er estimert til 46 millioner kroner, men videre byggetrinn er ikke prioritert hverken i økonomiplanen eller trafikksikkerhetsplanen.

Ei ny vurdering skal foretas ved rullering av trafikksikkerhetsplanen. Per dags dato pågår prosjektering, og dokumenter forventes klar for utsendelse av tiltaket på anbud i september i år.

– Slik det fremkommer i fremlagte økonomirapport for første tertial, er det planlagt oppstart inneværende år etter signering av kontrakt, sier Ann-Kristin Vinje.

– Oppstart av utførelse er avhengig av at vi har arbeidstillatelser og/eller grunnerverv på plass. Det er grunn til å anta at dette kan gå greit.  Dette er basert på at vi ikke har møtt direkte motbør så langt i ervervsprosessen, sier hun.

Vinje understreker at det likevel må tas det forbehold at man må veien om et skjønn, og at det derfor kan gå lenger tid før oppstart av byggearbeidene kan skje.

Ikke tatt hensyn til kostnader

Når det gjelder grunnerverv, ble det høsten 2018 startet prosess for grunnerverv for strekningen fra Sigerfjord skole til krysset ved Langbakkveien.

– Ved beregning av utbyggingskostnader for byggetrinn 1 er det ikke tatt hensyn til kostnader for grunnerverv. Med bakgrunn i godkjent reguleringsplan og prosjektert løsning, vil det bli foretatt nødvendig beregning av behov for grunnerverv, og tilhørende kostnader, sier kommunalsjefen.

Rådmannen kommer tilbake til dette, ble det forsikret formannskapet.

Følgende er foretatt fra kommunens side  i prosess for grunnerverv:

  • 41 grunneiere (31 eiendommer) er tilskrevet med orientering om ervervsprosessen.
  • 41 grunneiere (31 eiendommer) har fått tilsendt kart med oversikt over areal som blir berørt for den enkelte eiendom.
  • Sortland kommune har avholdt orienteringsmøte på Sigerfjord skole.

Stort engasjement

Det har også  i forbindelse med grunnerverv vært avholdt mellom kommunen og enkelt grunneiere.

Det rapporteres om et stort positivt engasjement for prosjektet i Sigerfjord, der byggetrinn 1 av gang og sykkelvei kan komme i gang i år.

Kommunen har systematisert oversikt over pengeheftelser, servitutter, leieavtaler og rettighetshavere for den enkelte eiendom. Får å få utført takseringen av areal og ulempeerstatning har kommunen engasjert TakstTeam AS, beretter kommunalsjefen.

– Taksering ferdigstilles medio august 2019, ifølge kommunalsjef Ann-Kristin Vinje.