Her vil Hadsel ha lavere fartsgrense

Hadsel kommune søker om nedsatt fartsgrense over Børøya.

Vil ha 60-sone over Børøya: Strekningen det søkes om er fra moloen til skiltet 50 km/t ved Vesterålen Kysthotell.  Foto: Skjermdump

Hadsel

Strekning har i dag opptil 80 km/t fartsgrense. Ved fylkesveien er det atskilt gang- og sykkelvei i underkant av én km av strekningen.

Dårlig oversikt

Fra bensinstasjonen og mot molo på Hadselbroen er de myke trafikantene i vegbanen, vegen har her 80 km/t.

– Hele året kan du møte myke trafikanter rundt Børøya, dette er en passe turløype for flere. I store deler av strekningen er det dårlig oversikt og dårlig forhold å kjøre forbi de myke trafikanter, skriver Hadsel kommune i søknaden.

På strekningen er det tre avkjørsler, en avkjøring inn til Måkeveien fra Fv82, en avkjøring til industriområdet og en inn til steinbruddet. Kryssene defineres som T-kryss.

I kryssene er det ingen form for tilrettelegging med krysning for de myke trafikantene. På motsatt side av bensinstasjonen går det en sti opp til boligfeltet og stien brukes både av arbeidere på industrien og lokale som handler på bensinstasjonen. Stien er omringet av kratt og skog, og har bratt helling ned mot Fv82, det kan medføre at de myke trafikantene kan komme brått på biltrafikken.

Det er planlagt en breddeutvidelse av krysset og ny busslomme.  Foto: Skjermdump

 

Det er planlagt breddeutvidelse ved bensinstasjonen, som vil gjøre krysningen for myke trafikanter mer utfordrende. I denne forbindelse vil busslommen som i dag er ved bensinstasjonen flyttes lengre øst.

Den Nasjonale vegdatabanken har registret 14 ulykker på denne strekningen, ulykkene har skjedd både i kryss og på strekninger. Det er 2 T-kryss med utfordrende utkjøringer, både bakketopp og sving, samt at det er 80 km/t kan være medvirkende at det er utfordrende. Tunge kjøretøy bruker begge disse T-kryssene, men spesielt T-krysset ved bensinstasjonen.

Trafikkmengde på FV82 som er registrert av Statens vegvesen i 2010 viser en årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 3.800 kjøretøy.

Når Nordlaks-utbyggingen er ferdigstilt, medfører det en dobling av tunge kjøretøy til denne bedriften, som i dag allerede utgjør en stor del av tunge kjøretøy fra før, skriver kommunen i søknaden.