Trollfjord Nett As får bygge trafo i Hadselhamn

September i fjor søkte Trollfjord Nett AS om å få bygge transformatorstasjon i Hadselhamn. Nå har de fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å gjøre dette.

Ifølge administrerende direktør Barry Ernst i Trollfjord AS skal den nye trafostasjonen, som planlegges bygd i nærheten av kraftlinjene, blant annet sikre fortsatt nærings- og industriutvikling på Børøya.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Bakgrunnen for at Trollfjord nett søkte om dette, er at det er behov for å bedre forsyningssikkerheten til Stokmarknes.


Industrien på Børøya vokser

Trollfjord Kraft tror at industrien på Børøya skal vokse i årene som kommer. Derfor vil selskapet investere 106 millioner kroner i en ny trafo i Hadselhamn.

 

Det kom en rekke innspill til saken da den var ute på høring, blant annet fra Sissa Grøtan. Hun ønsket at hovedtrafoen burde bygges i Brattåsen masseuttak og at masseuttaket dermed ble lagt ned.


Resten av innspillene og vurderingene kan du lese her:

Statens vegvesen

«Statens vegvesen har ingen merknader til saken. Vi har i tidligere kommunikasjon med Trollfjord Nett AS kommet frem til at de kan benytte dagens avkjørselsløsning i anleggsfasen, men at de trolig må utbedre en av avkjørslene før det kan gis permanent tillatelse til utvidet bruk».

Vurdering og konklusjon: Innspillet tas til følge. Det innarbeides i vedtaket at avkjørsel fra Fv82 må utbedres etter anvisning fra Statens vegvesen.

Sissa og Jan Grøtan

«Hovedtrafoen som Trollfjord nett AS har søkt om å få bygge i Hadselhamn på GBnr.62/45, mener vi bør bygges i Brattåsen masseuttak, og at masseuttaket legges ned. Området egner seg godt for et slikt formål, det ligger skjermet og der er inn-/utkjørsel. Om et slikt valg gjøres, vil innbyggerne i Hadselhamn bli kvitt støyforurensingen de har levd med i årevis, og Hadsel Maskin vil få kompensasjon»

Vurdering og konklusjon: Innspillet tas ikke til følge. Brattåsen masseuttak er allerede planavklart til sitt bruk, jf. kommunestyrets vedtak 13/12-2018 i sak 95/18. 

Sametinget

«Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.  Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken».

Vurdering og konklusjon: Innspillet tas til følge. Anførte forhold medtas i vedtaket.

Statnett

«Grensesnittet mellom Trollfjord og Statnett er i varetatt og Statnett har ingen innvendinger til de arealmessige konsekvensene».

Vurdering og konklusjon: Innspillet tas til orientering. 

Nordland Fylkeskommune

«Nordland fylkeskommune mottok fra NVE den 16.08. 2018 høring av konsesjonssøknad om nye Stokmarknes transformatorstasjon. Det finnes kjente kulturminner i området. Det er derfor potensial for påvisning av hittil ukjente kulturminner innafor konsesjonsområdet, og det ble meldt behov for arkeologisk registreringsarbeid før endelig uttalelse kan gis til konsesjonssøknaden. Dette gjelder også den foreliggende dispensasjonssøknaden angående samme transformatorstasjon, oversendt fra Hadsel kommune. Fylkeskommunen må gjennomføre arkeologiske registreringer i det aktuelle området for å avklare forholdet til automatisk freda kulturminner før vi kan gi vår endelige uttalelse i saken. P.g.a de klimatiske forholdene har vi ikke mulighet til å avgi uttalelse innen fristen på 3 måneder, jf. kulturminnelovens § 9 andre ledd. Dersom kommunen ikke kan godta en slik forlengelse av svarfristen, ber vi om å bli skriftlig varslet slik at spørsmålet om forlengelse av fristen kan bli endelig vurdert av Riksantikvaren. Det kan ikke fattes vedtak i saken før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart».

Vurdering og konklusjon: Innspillet tas til følge. Kulturminneundersøkelser er nå gjennomført uten at det ble gjort funn, jf. vedlegg 5.

 

Formannskapet behandlet saken i siste formannskapsmøte før valget, og vedtok følgende:

Hadsel kommune gir Trollfjord Nett AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av trafostasjon i Hadselhamn slik som omsøkt. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:

  1. Avkjørsel til tiltaksområdet fra Fv82 må utbedres etter anvisning fra Statens vegvesen.
  2. Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktiviteter i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 29178 nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd.
  3. Tiltaket er søknadspliktig, jf. plan- og bygningslovens kap. 20, jf. tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i §20-1 og søknadsplikt i §20-2.  Det må derfor sendes inn egen søknad til kommunen. 

Sissa Grøtan: Ønsker at den nye trafoen skal plasseres ved Brattåsen masseuttak:

Trollfjord: – Vi har ikke vurdert det i det hele tatt

I et leserinnlegg peker Sissa Grøtan, beboer i Hadselhamn, på muligheten for å kunne plassere Trollfjords nye trafostasjon i bunnen av Brattåsen Masseuttak. Ifølge Barry Ernst Larsen, administrerende direktør i Trollfjord Kraft AS, er ikke dette vurdert som en mulighet.